Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Prawa i obowiązki pracownika

Ważnym elementem każdej pracy jest ułożenie dobrych stosunków z przełożonymi. Pracę trzeba wykonywać przede wszystkim starannie , dokładnie i z zaangażowaniem. Należy wypełniać polecenia przełożonych związane z otrzymanymi obowiązkami, starać się być kreatywnym, pełnym zapału i inicjatyw. Obowiązki pracownika wynikają z układów zbiorowych, regulaminu pracy, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, praw pracodawcy.

Obowiązki wynikające z czasu pracy:
 • czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciogodzinnym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym ( nieprzekraczającym 4 miesięcy)
 • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczac przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Obowiązki wynikające z przepisów BHP i Przepisów Przeciwpożarowych:
 • pracownik powinien znać przepisy Bhp, brać udział w szkoleniach i egzaminach
 • powinien wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP ( dbać o porządek w miejscu pracy i stan maszyn, stosować odpowiednią odzież itd.)
 • powinien wykonywać okresowe badania lekarskie.
Obowiązki wynikające z prawa pracy:
 • pracownik powinien współdziałać w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy.
 • nie powinien przekazywać na zewnątrz informacji o zakładzie, produkcji i pracownikach ani prowadzić działań określanych jako konkurencja wobec pracodawcy.
Wybrane prawa pracownika
 • prawo do poszanowania godności
 • równouprawnienie pod względem płci, wieku, rasy, narodowości, przekonań politycznych, religijnych, przynależności do związków zawodowych, a także równouprawnienie pracowników niepełnosprawnych,
 • prawo do terminowego wypłacania wynagrodzenia,
 • prawo do wypoczynku oraz co najmniej 15- minutowej przerwy w pracy,
 • prawo do płatnego urlopu
 • bezpieczne warunki pracy
 • prawo do świadczeń socjalnych
 • prawo do ubezpieczeń

Prawa i obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma pełną swobodę w doborze pracowników. Ograniczenia występują dopiero przy warunkach zatrudnienia i warunkach pracy. To, co jest prawem pracownika, jest obowiązkiem pracodawcy, a to, co jest obowiązkiem pracownika, jest prawem pracodawcy. Czytając kodeks pracy , należy zwrócić uwagę na to, do czego jesteśmy zobowiązani jako pracodawcy. Jest to m.in.:

 • zapoznanie pracowników z ich obowiązkami oraz sposobem wykonywania pracy,
 • organizowanie pracy z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników i przepisów BHP oraz w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości,
 • terminowe wypłacanie wynagrodzeń,
 • informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy , a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy,
 • udostępnianie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania zatrudnieniu w formie pisemnej,
 • stwarzanie warunków do ponoszenia kwalifikacji.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi.

Mobbing to zjawisko nękania, zastraszania i szykanowania pracownika przez przełożonego, kolegów lub podwładnych, które trwa systematycznie i przez dłuższy czas. Może polegać na poniżaniu i ośmieszaniu pracownika, izolowaniu go lub wyeliminowaniu z zespołu współpracowników. Pracownik, który z powodu mobbingu ucierpiał na zdrowiu lub musiał zrezygnować z pracy, ma prawo do odszkodowania od Pracy.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku