Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Zatrudnienie i wynagrodzenie pracownika

Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników uregulowane są w przepisach prawa pracy, w tym w kodeksie pracy.

Swoboda zatrudniania nie dotyczy zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy muszą uzyskiwać zgodę starosty na zatrudnienie.

W zakresie nawiązania stosunku pracy należy wskazać w szczególności na obowiązek niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia pracownika.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie.

W okresie podejmowania działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę na zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do wykonywania danej pracy.

Pracowników należy poddawać szkoleniom w zakresie bhp przed podjęciem pracy.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien zostać poddany badaniom lekarskim.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 5 pracowników nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani pozazakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku