Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

ZGŁOSZENIE W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dokonanie zgłoszenia danych założyciela firmy do inspektoratu ZUS (druki ZFA i ZUA) – w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności wskazanej na druku NIP-1.

Zgłoszenie w inspektoracie ZUS danych przedsiębiorcy na drukach:

Zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej – druk ZUS ZFA

Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, osoba prowadząca pozarolniczą działalność wypełnia dodatkowo formularze: ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek" i ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek".

Zgłoszenie do ubezpieczeń – zgłoszenie danych osoby ubezpieczonej – druk ZUS ZUA

Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,

Formularz ZZA - jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

Formularz ZFA - zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej,


Zgłoszenia powinny mieć miejsce w ciągu tygodnia od dnia rozpoczęcia działalności/zatrudnienia pracownika. Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS.

Omówienie uczestnikom kursu procedury zgłoszenia siebie i pracowników do ubezpieczenia.

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku