Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca.

Dotyczy to jednak tylko transakcji, gdzie jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 EURO albo równowartość 1000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10 000 EURO, przeliczanych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe.

Nie muszą natomiast dokonywać rozliczeń za pośrednictwem banków ci przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani w formie ryczałtu lub karty podatkowej, albo którzy notują niższe zyski niż 3000 EURO.

Jeżeli przedsiębiorca ma otwarte rachunki w kilku bankach, to musi wskazać jeden jako podstawowy i poinformować o tym (podając numery kont) wszystkie banki, a także urząd skarbowy i ZUS.

Indywidualny przedsiębiorca musi dokonać wyboru jednej z dopuszczalnych form opodatkowania, tj:
  • karty podatkowej,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej z prowadzeniem pełnej ewidencji przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.
Dokumenty:
  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Dowód osobisty,
  • Dowód nadania REGON,
  • Dowód nadania NIP.

Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, potrzebna do wypełnienia karty wzorów podpisów.

Termin:

rachunek bankowy powinieneś założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów). Rozmaite przepisy nakładają bowiem na prowadzącego działalność gospodarczą obowiązek rozliczeń bezgotówkowych (między innymi z ZUS i Urzędem Skarbowym). Rozliczeń bezgotówkowych należy dokonywać także przy transakcjach dużych wartości.

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku