Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

WYSTĄPIENIE DO WOJEWÓDZKIEGO (POWIATOWEGO) URZĘDU STATYSTYCZNEGO O NADANIE NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO REGON.

Wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

1 stycznia 2004 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej (PDG). Jest to ustawa, która powinna być dobrze znana każdemu, kto zamierza rozpocząć i wykonywać zarobkowo we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową lub w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Istotną treścią nowelizacji PDG jest stworzenie możliwości dla osób zgłaszających wniosek pierwszy raz wypełnienia i złożenia formularza – zgłoszenia do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej prowadzonego przez Prezesa GUS w systemie informatycznym o nazwie REGON, w urzędach miast/gmin właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urzędy gmin mają obowiązek przesłać złożony wniosek, w ciągu trzech dni od daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, do właściwego urzędu statystycznego w celu wpisania przedsiębiorcy do rejestru REGON.

Ze strony Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl/formularze/rg.htm możesz pobrać formularze:

 • wniosek RG-1, “Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”
 • wniosek RG-2,
 • załącznik do RG-1,
 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD),
 • Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin przeznaczona dla OSÓB FIZYCZNYCH, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 r.
 • Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin przeznaczona dla OSÓB PRAWNYCH jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 r.

Po zgłoszeniu działalności do ewidencji, należy udać się do miejscowego oddziału urzędu statystycznego, aby się tam złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymać numer identyfikacji statystycznej REGON.

Do wniosku należy dołączyć odpis, wyciąg lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który uzyskaliśmy w Urzędzie Miasta/ Gminy.

Termin składania wniosku wynosi 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.


Uzyskanie numeru REGON

Dokumenty:
 • Dowód osobisty
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Formularz RG-1
 • Do wniosku RG-1 należy podać następujące dane: nazwę, informacje teleadresowe, formę prawną, sposób zorganizowania, formę własności, rodzaje prowadzonej działalności, stan gotowości eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywaną liczbę pracujących.
 • Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów.
Termin uzyskania numeru REGON: do 14 dni
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku