Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Ewidencja jest jawna, a dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Wpisu do ewidencji dokonuje organ ewidencyjny (wójt, burmistrz, prezydent miasta).


Zgłoszenie o dokonanie wpisu powinno zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
  • miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy,
  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne (NIP), organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przed przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Kopię tego zaświadczenia gmina przekazuje do właściwego Urzędu Skarbowego, jednostki organizacyjnej ZUS oraz Urzędu Statystycznego. Przekazanie tej informacji nie zwalnia jednak przedsiębiorcy z poniżej opisanych obowiązków rejestracyjnych w tych instytucjach.

Za dokonanie wpisu do ewidencji pobierana jest opłata skarbowa.


Rejestracja działalności:

Dokumenty:
  • dowód osobisty
  • dowód posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona będzie działalność (zameldowanie, umowa najmu, umowa użyczenia)

Wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zawierający dane osobiste wnioskodawcy, nazwę i rodzaj działalności oraz jej miejsce prowadzenia.

Termin uzyskania wpisu w ewidencji: do 14 dni

Opłaty:
  • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 100 zł
  • za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 50 zł
  • po dokonaniu wpisu, obowiązkowa zapłata tytułem opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 11 zł. Zaświadczenie to będzie potrzebne w procedurze uzyskiwania numeru NIP, REGON oraz przy zawieraniu umowy rachunku bankowego.
  • za wpis do sądowego rejestru przedsiębiorstw, w przypadku osób fizycznych (również wspólników sp. cywilnych) – 150 zł
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku