Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |
  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

ZGŁOSZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorcą

jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wykaz podmiotów, będących przedsiębiorcami, znaleźć można także w przepisach o krajowym rejestrze sądowym.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczy:
  • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,
  • spółek jawnych,
  • spółek partnerskich,
  • spółek komandytowych,
  • spółek komandytowo-akcyjnych,
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółek akcyjnych,
  • spółdzielni,
  • przedsiębiorstw państwowych,
  • jednostek badawczo-rozwojowych,
  • przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
  • innych osób prawnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,
  • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Osoba fizyczna – zgłoszenie URZĄD MIASTA lub GMINY
Pozostałe przypadki – SĄD REJESTROWY

W miejscu pierwszego zgłoszenia można złożyć aż trzy wnioski:

- o wpis do ewidencji,
- o nadanie numeru REGON,
- o nadanie NIP.

Należy przy tym pamiętać, że te znowelizowane przepisy nie zakazały przedsiębiorcom, aby składali w gminie tylko wniosek o wpis do ewidencji, zaś pozostałych formalności w urzędzie statystycznym i urzędzie skarbowym dokonywali sami, rezygnując z pośrednictwa gminy czy sądu rejestrowego. Przedsiębiorca ma prawo wyboru, czy z takiego pośrednictwa skorzysta.


biznesklaster

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku