Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości : Aktywność na rynku pracy
Pomiń łącza nawigacji.

Aktywność na rynku pracy

Zapoznanie uczestników z metodami aktywnego poszukiwania pracy i lepszego przyswojenia otaczającej go rzeczywistości


Podział materiału nauczania

1. Aktywne metody poszukiwania pracy

 • Sposoby szukania pracy
 • Gdzie i jak szukać pracy
 • Życiorys zawodowy
 • Przygotowanie własnej oferty
 • Rozmowa z pracodawcą

Przy poszukiwaniu pracy można wykazać się inicjatywą stosując aktywne metody lub pasywnie odpowiadać tylko na oferty .Za aktywne uważa się te metody poszukiwania pracy w których sami docieramy do pracodawców i przedstawiamy im własną ofertę. Opierają się one na bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, zainicjowane przez os poszukujące pracy.

Aktywne metody to:

 • wizyta u pracodawcy
 • zamieszczanie swoich ogłoszeń w prasie, internecie
 • kontakty nieformalne (znajomi rodzina)

Metody pasywne to:

 • odp. na ogłoszenia z prasy, internetu, urzędów pracy
 • korzystanie z biur pośrednictwa pracy.
 • przygotowanie aplikacji: zawiera ona życiorys (C.V), list motywacyjny, załączniki potwierdzające wykształcenie

Spotkanie z przyszłym pracodawcą:

 • ubierz się stosownie do sytuacji
 • odpowiadaj na pytania, wyrażaj się zwięźle
 • staraj się robić wrażenie os bezpośredniej i zdecydowanej.
 • często patrz rozmówcy w oczy
 • nie chwal się umiejętnościami, których nie posiadasz i sukcesami których nie osiągnąłeś

2. Sposoby komunikowania się z klientem (komunikacja werbalna i niewerbalna)

Porozumiewanie się to jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Jego istotą jest przekazywanie faktów, myśli, a także uczuć. W procesie komunikacji następuje więc zarówno przenoszenie informacji, jak i kształtowanie relacji między osobami, które się ze sobą komunikują.

Sygnały niewerbalne dostarczają bezcennych informacji – są źródłem wiedzy na temat samopoczucia nadawcy, jego postawy wobec rozmówcy, stopnia pewności siebie oraz stanu emocjonalnego

Komunikacja Interpersonalna

Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji(komunikatu) i zdolność do odbioru i rozumienia tego przekazu. Często pojęcie to utożsamia się również ze sposobem przekazywania informacji(komunikatów) oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany. Przekazywanie komunikatów odbywa się za pomocą umownych znaków, takich jak: słowa, gesty, dźwięki litery, liczby, symbole. Systemy takich znaków nazywamy kodami. Porozumiewanie się polega na słownym bądź bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi.
Umiejętność porozumiewania się jest podstawą dobrych kontaktów koleżeńskich, małżeńskich, rodzinnych i innych. Brak takich umiejętności może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z pracy i rozczarowań w życiu osobistym.

Nie zawsze odbiorca odczytuje przekazany komunikat w takim samym znaczeniu, w jakim nadał go nadawca. Powiemy wówczas, iż w procesie komunikacji wystąpiły pewne zakłócenia. Odebrany komunikat na wyjściu jest różny od podanego na wejściu. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne. Nadawca mógł swoje myśli, zamiary, uczucia wyrazić w sposób niezbyt jasny lub niezrozumiały dla odbiorcy i w ten sposób pełne porozumienie się oraz skomunikowanie stało się utrudnione lub nawet niemożliwe. Taki stan rzeczy nie tylko utrudnia porozumienie między ludźmi, ale również powoduje znaczne zniekształcenie celów, których dany komunikat dotyczy. O doskonałym procesie komunikacji międzyludzkiej powiemy więc wówczas, gdy w efekcie tego procesu w umyśle odbiorcy powstanie identyczny obraz jak ten, który powstał w umyśle nadawcy, lub innymi słowy – gdy komunikat odebrany przez odbiorcę będzie miał takie samo znaczenie, jak komunikat wysłany przez nadawcę.

Źródłem komunikacji jest człowiek wysyłający komunikat. Komunikatem z kolei jest aktualna, fizyczna postać przekazywanej informacji. Komunikat może przybierać różne postacie. Dla mówcy nadawanym komunikatem jest treść jego przemówienia, dla piszącego –treść pisma, dla malarza obraz, dla policjanta kierującego ruchem na jezdni – odpowiedni układ rąk.

Komunikat jest przekazywany do odbiorcy za pomocą wybranej przez nadawcę drogi, którą nazywamy kanałem. Każdy kanał ma swoje specyficzne kody, czyli znaki, symbole, gesty, których używamy w celu przekazania treści i znaczenia wysyłanego komunikatu. Czynność zamiany naszych intencji na kod nazywamy kodowaniem.

Odbiorca jest tym elementem w modelu komunikacji interpersonalnej, do którego komunikat jest kierowany. Wszystkie kody komunikatu wysyłanego przez nadawcę muszą zostać odpowiednio przetłumaczone, aby informacja mogła być zrozumiana przez odbiorcę. Proces ten nazywamy dekodowaniem.Należy pamiętać jednak że na drodze przekazywania komunikatu mogą wystąpić pewne zakłócenia - zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. Dlatego też w fazie końcowej procesu komunikacji, poprzez sprzężenie zwrotne, upewniamy się zazwyczaj, czy komunikat został właściwie odebrany i czy porozumienie(co do jego treści) zostało osiągnięte. Proces komunikacji między ludźmi może odbywać się w formie:


Ogółem – 5 godzin

Wskazówki metodyczne

Najważniejsze jest dotarcie do świadomości uczestników i przekonanie, że każdy z nich jest wartościową osobą, która jeśli zechce to znajdzie swe miejsce w życiu. Należy dodać im pewności siebie, przekonać o własnej wartości i sile. Należy zapoznać ich z formami aktywnego poszukiwania pracy i dodać siły przebicia

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku