Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości : Marketing
Pomiń łącza nawigacji.

Marketing to wielokierunkowe działanie, które słuchacze powinni rozpocząć od:

 • analizy rynku
 • wyboru produktu
 • ustalenia polityki cenowej i dystrybucji
 • realizacji promocji.

Podstawą do sukcesu i tym samym sprzedaży określonego produktu jest pomysł, na który będzie zapotrzebowanie na rynku.

Podział materiału nauczania:

 • Luka rynkowa
 • Plan działania
 • Leasing
 • Promocja, reklama
  Ogółem – 6 godz.

Materiał nauczania

Luka rynkowa
Lukę będziemy rozpatrywać w aspekcie terytorialnym, czasem regionu lub kraju. Luka może mieć charakter ilościowy, jakościowy, asortymentowy, czasowy, dystrybucyjny, cenowy.

Plan działania
Prawidłowy plan działania firmy powinien zawierać następujące elementy:

 • podsumowanie wykonawcze
 • analiza rynku
 • opis firmy i jej działalności
 • projekt oferty i sposoby realizacji
 • profil organizacyjny formy
 • profil techniczny
 • plan finansowy
 • wnioski

Leasing
Pojecie leasingu. Podstawowe elementy umowy leasingowej: okres jego trwania, wielkość czynszu, system płatności (miesięczny, roczny) oraz zakres praw i obowiązków leasingobiorcy i leasingodawcy.

Promocja, reklama
Zapoznanie się z pojęciem promocji i metodami jej działania. Sposoby i możliwości przeprowadzania reklamy. Opracowanie strategii reklamowej i pozyskanie klientów.

Wskazówki metodyczne
Marketing obejmuje wiadomości badania rynku i sposobu realizacji wyznaczonych celów i planów.
Na szczególne podkreślenie należy temat założenie i realizacja firmy. Każdy ze słuchaczy powinien zapoznać się z drukami niezbędnymi do zarejestrowania swojej firmy jak również mieć możliwość ich wypełnienia.
Nauczanie przedmiotu należy prowadzić w oparciu o pomoce naukowe, tj. fachowa literatura i prasa.
Każdy ze słuchaczy powinien mieć możliwość obejrzenia materiałów pomocniczych i ich zastosowanie w realizacji swoich pomysłów na założenie firmy.

Wykaz literatury:

 • W.J. Markowski – „ABC small business’u” Łódź 1998
 • P.Urbaniak – „Podstawy ekonomii” cz.I i cz. II.
 • Pod red. R. Milewski – „Elementarne zagadnienia ekonomii”.
 • E. Nojrzewska – „Podstawy ekonomii”.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku