Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2006 : Edukacja dla przyszłości : Wymogi formalne
Pomiń łącza nawigacji.

Wymogi formalne dotyczące wystąpień

 • języki obrad: polski, niemiecki, rosyjski i angielski;
 • czas trwania wystąpienia: 15 min.

Wymogi formalne dotyczące referatów

 • objętość artykułu: do 12 stron A4;
 • edytor tekstu: MS Word;
 • czcionka: Times New Roman, 12 pkt;
 • interlinia: 1,5 wiersza;
 • marginesy zewnętrzne: 2,5 cm, marginesy górne i dolne: 2,5 cm;
 • wyrównanie tekstu: do obu stron;
 • streszczenia (objętość do ½ str. A4, czcionka TNR, 11 pkt): dla re¬feratów w jęz. polskim - w dwóch jęz. obcych, dla referatów w jęz. obcym – w jęz. polskim i innym jęz. obcym (należy przetłumaczyć także tytuły);
 • nazwisko autora i nazwa instytucji: TNR 14 pkt kursywą w górnym lewym rogu;
 • nagłówek referatu: TNR 14 pkt pogrubiony;
 • podtytuły: TNR 12 pkt pogru¬biony;
 • tytuły tabel i rysunków: TNR 9 pkt;
 • przypisy wg wzoru:
  ”Problem miejsca i roli nazw własnych w edukacji określonej społeczności ściśle łączy się z zagadnieniem języka i kultury [Gajda, 1991, s. 125]”
 • bibliografia (na końcu artykułu) wg wzoru:
  Gajda S. [l991], Znaczenie nazw własnych a lingwodydaktyka, w: Językoznawstwo, t. XVIII. Zeszy¬ty Naukowe WSP w Opolu, Opole
 • biogramy w jęz. polskim wg wzoru:
  Jan Kowalski, dr nauk humanis¬tycznych adiunkt Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zaintereso¬wa¬nia naukowe – onomastyka.

Przewiduje się publikację materiałów konferencyjnych.

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku