Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2007 : Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania : Sprawozdanie z konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

Sprawozdanie z konferencji

W dniu 26 kwietnia 2007 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa na temat „Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania”.

Została ona zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Real Estate działające na Wydziale Gospodarki Przestrzennej WSFiZ.

Patronem medialnym konferencji były Podlaska Telewizja PTV oraz Pierwszy Podlaski Portal Nieruchomości „My Home”.

Sponsorem konferencji był J.M. Rektor WSFiZ w Białymstoku dr Edward Hościłowicz.

W skład rady programowej weszli: prof.zw.dr hab. Andrzej Hopfer, prof.zw.dr hab.inż.arch.Witold Czarnecki, prof.dr hab. Marek Proniewski oraz dr Elżbieta Gołąbeska.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich, naukowych oraz praktycy. Należy wymienić reprezentantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przedstawicieli Kredyt Banku, Banku Ochrony Środowiska, przedstawicieli białostockich agencji obrotu nieruchomościami t.j. Centrum Nieruchomości, Adamscy-Nieruchomości, eM4 Nieruchomości, Immobilia, przedstawicieli zarządców nieruchomości oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku.

Otwarcia konferencji dokonała opiekun koła naukowego dr Elżbieta Gołąbeska. Powitała wszystkich uczestników i zaproszonych gości oraz przedstawiła zarys działalności koła, koncepcję podjętych badań, jak również cel niniejszej konferencji. Zaprezentowała dwie przygotowane publikacje książkowe. Jedna z nich „Rynek nieruchomości i jego podmioty” jest efektem wspólnych opracowań członków koła – studentów Wydziału Gospodarki Przestrzennej. Druga to publikacja referatów konferencyjnych, a jej tytuł pokrywa się z tematem konferencji.

Następnie głos zabrali Prorektor WSFiZ dr Kazimierz Grygutis oraz Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej prof.zw.dr hab.inż.arch. Witold Czarnecki. Podkreślali w swoich wypowiedziach inicjatywę i zaangażowanie studentów w działalności naukowej, czego efektem jest między innymi zorganizowana konferencja. Wyrazili głęboką aprobatę oraz potrzebę takich przedsięwzięć, co niewątpliwie sprzyja rozwojowi naukowemu młodych ludzi, pobudza ich zainteresowania i pozwala na wymianę doświadczeń, jak również nawiązania kontaktów z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

W trakcie obrad wygłoszono 8 referatów spośród 18 zakwalifikowanych do druku. Artykuły zostały zrecenzowane i opublikowane.

Obrady podzielono na dwie części. W pierwszej zaprezentowano referaty dotyczące zarządzania nieruchomościami. Pani Magdalena Czajkowska (Agencja Obrotu Nieruchomościami CENTRUM NIERUCHOMOŚCI) przedstawiła referat zatytułowany Trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Następnie Pani Marta Depta (studentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, członek Koła Naukowego Gospodarki Nieruchomościami) zreferowała temat Określenie zużycia budynków wchodzących w skład zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie. W następnej kolejności Pani Ada Wolny (studentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, członek Koła Naukowego Gospodarki Nieruchomościami) dokonała Analizy i prognozowania wpływu podziałów na rozwój obszarów podmiejskich.

Druga część poświęcona była nieruchomościom w kontekście inwestycji z uwzględnieniem kredytów oraz roli pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pani Dorota Jakubowska (przedstawiciel Kredyt Banku Oddział w Białymstoku) przedstawiał referat pt. Produkty bankowe na rynku nieruchomości. Reprezentant Banku Ochrony Środowiska Pani Aneta Chylicka opowiedziała o Popycie na nieruchomości jako determinancie rozwoju portfela kredytowego. Następnie Pani Małgorzata Siemiątkowska (studentka V roku Gospodarki przestrzennej WSFiZ w Białymstoku, członek SKN Real Estate) przedstawiła Oczekiwania zamawiających usługi względem poziomu czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ostatni referat poświęcony Problemom wynikającym podczas inwestowania w nieruchomości zaprezentował Pan Marek Pietrowski (student II roku Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, członek Studenckiego Koła Naukowego AGENCI WSGN).

Podjęta tematyka okazała się na tyle interesująca, ze wzbudziła burzliwą i wartościową merytorycznie dyskusję.

Na zakończenie konferencji wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu naukowym.

Szczególne podziękowania kieruję do J.M. Rektora dr Edwarda Hościłowicza za możliwość zorganizowania konferencji i wsparcie finansowe, do Pana Dziekana prof. Witolda Czarneckiego za pomoc w prowadzeniu konferencji i wsparcie naukowe.

I wreszcie dziękuję serdecznie Studentom V roku Gospodarki Przestrzennej – członkom koła naukowego za organizację i prowadzenie obrad. Dziękuję imiennie Panu Jarosławowi Laserowi za zorganizowanie promocji naszego przedsięwzięcia w Podlaskiej Telewizji PTV, Panu Michałowi Krongauz za oprawę multimedialną konferencji oraz autorski projekt okładki książki „Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania”.

Na koniec dziękuję Panu Andrzejowi Surowińskiemu - Dyrektorowi Podlaskiego Portalu Nieruchomości My Home za współpracę i promocję naszej konferencji na stronie internetowej www.myhome.bialystok.pl

Elżbieta Gołąbeska
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku