Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.
Zmiana numeru konta bankowego

Ważniejsze informacje dla studentów WSFiZ w Białymstoku wynikajace z regulaminu studiów i zarządzeń Rektora

 1. W Uczelni obowiązują wysokie normy etyczne i wymagania w zakresie kultury zachowania się (etos akademicki). Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm wynikających z przepisów oraz tradycji i zwyczajów akademickich, co potwierdza ślubowaniem.
 2. Student zobowiązany jest do przestrzegania terminów zawartych w „organizacji roku akademickiego”.
 3. Z każdego przedmiotu studenci mają prawo do trzech egzaminów: zwyczajnego, poprawkowego I, poprawkowego II.
 4. Studentowi, który ma usprawiedliwioną nieobecność co najmniej na jednym egzaminie, przysługuje prawo do egzaminu w terminie „dodatkowym”.
 5. Studenci obowiązani są posiadać na egzaminie: legitymację, indeks oraz aktualną kartę okresowych osiągnięć studenta (kartę egzaminacyjną).
 6. Oceny z egzaminów i zaliczeń dostępne są w systemie RECTO. Dziekanat nie udziela informacji o wynikach egzaminów i zaliczeń.
 7. Student jest zobowiązany do uzyskania wpisu ocen w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta w terminie podanym w harmonogramie sesji. Pracownicy dziekanatu nie wyręczają studentów w uzyskiwaniu tych wpisów od egzaminatorów.
 8. Obowiązuje 14 dniowy termin usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie zwyczajnym jest wymagane tylko w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego I i należy o nie występować dopiero po tym egzaminie.
 9. Podania o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminach należy składać w dziekanacie wraz z wiarygodnym udokumentowaniem przyczyny nieobecności.
 10. Podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej należy składać przed terminem jej zakończenia.
 11. Informacja o usprawiedliwieniu nieobecności lub przedłużeniu sesji egzaminacyjnej jest wpisywana przez dziekanat na karcie okresowych osiągnięć studenta.
 12. O usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych (wykładach, ćwiczeniach, lektoratach, seminariach) należy występować bezpośrednio do osób prowadzących te zajęcia i tym osobom przedkładać stosowne zaświadczenia o przyczynach nieobecności.
 13. Student powtarzający rok studiów ma „z urzędu” przepisane wszystkie pozytywne oceny z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów już zaliczonych w okresie studiów.
 14. Egzaminy „warunkowe” należy zdawać u osoby prowadzącej dany przedmiot. Do egzaminu można przystąpić w sesji egzaminacyjnej lub w terminie uzgodnionym z wykładowcą. Na egzaminie warunkowym student zobowiązany jest posiadać kartę egzaminu „warunkowego”.
 15. Zmiany grupy wykładowej, ćwiczeniowej, językowej lub seminaryjnej można dokonywać tylko za zgodą dziekanatu.
 16. Zaświadczenia są wydawane przez dziekanat bezpośrednio osobie zainteresowanej po okazaniu aktualnej legitymacji oraz indeksu, pod warunkiem uregulowanego czesnego.
 17. Student powinien bezzwłocznie powiadomić dziekanat o zmianie nazwiska lub adresu.
 18. Palenie papierosów na terenie uczelni jest zabronione. Uczelnia nie ma obowiązku organizowania specjalnych palarni ani zamieszczania informacji o zakazie palenia.

Białystok, dn. 9.II.2007 r.

Zobacz też pełną treść dokumentu „O czym student wiedzieć powinien”.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku