Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

„O czym student wiedzieć powinien”

1. Rozliczenie indeksu (roku akademickiego)

 • podstawą i warunkiem rozliczenia roku studiów jest złożenie w dziekanacie indeksu wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta (egzaminacyjnymi);
 • obligatoryjne terminy złożenia indeksów określa „Organizacja roku akademickiego”;
 • przed złożeniem indeksu niezbędne jest uzyskanie pieczątek „rozliczenie z kasą” oraz „rozliczenie z biblioteką”;
 • „rozliczenia z kasą” można dokonać w kasach oraz pok. 404, budynek E, a jego warunkiem jest uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni;
 • rozliczenie indeksu pozwala na określenie przez dziekanat statusu studenta, na podstawie którego ustalane są uprawnia do określonych świadczeń państwowych (ulgi PKP, renty socjalne, zwolnienie ze służby wojskowej, ...) i wystawiane zaświadczenia o stanie studiów;
 • na podstawie rozliczeń w indeksie podpisywana jest karta obiegowa na koniec studiów;
 • niezłożenie indeksu w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym skreśleniem z listy studentów;
 • ponowne wpisanie na listę studentów (reaktywacja) wymaga wniesienia podania do dziekana oraz uiszczenia opłaty reaktywacyjnej;
 • w uzasadnionych i wiarygodnie udokumentowanych przez studenta przypadkach dziekan może przedłużyć mu termin złożenia indeksu (rozliczenia sesji egzaminacyjnej).

2. Egzaminy

 • regulamin studiów przewiduje 3 terminy egzaminów: egzamin zwyczajny, poprawkowy I, poprawkowy II;
 • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na co najmniej jednym z tych egzaminów student otrzymuje prawo do jednego egzaminu w terminie „dodatkowym”;
 • na egzaminie należy posiadać: indeks, legitymację, aktualną kartę okresowych osiągnięć (egzaminacyjną);
 • oceny z egzaminów i zaliczeń dostępne są w systemie RECTO lub bezpośrednio u egzaminatorów;
 • dziekanaty nie udzielają informacji o wynikach egzaminów i zaliczeń;
 • egzamin zwyczajny i poprawkowy I są bezpłatne;
 • egzamin poprawkowy II i w terminie „dodatkowym” są płatne;

3. Karty okresowych osiągnięć studenta (egzaminacyjne)

 • wydawane są przez dziekanaty po opłaceniu 1 i 2 raty czesnego dla sesji zimowej oraz 3 i 4 raty dla sesji letniej;
 • dziekan może zezwolić na wydanie karty okresowych osiągnięć (egzaminacyjnej) w przypadku złożenia zakceptowanego przez dziekana podania o przesunięcie terminu płatności czesnego. Warunkiem pozytywnej decyzji dziekana jest podanie istotnych przyczyn powstania zaległości i wskazania daty ich uregulowania;
 • student nie może być dopuszczony do egzaminu bez posiadania aktualnej karty egzaminacyjnej (odpowiednio: egzaminu zwyczajnego, poprawkowego I, poprawkowego II, egzaminu warunkowego, egzaminu z różnic programowych);
 • szczegółowy harmonogram wydawania kart podają dziekanaty przed VI zjazdem studiów niestacjonarnych (niestacjonarnych) oraz na 3 tygodnie przed zakończeniem zajęć na studiach stacjonarnych (stacjonarnych).

4. Wpisy ocen do indeksów

 • zebranie wszystkich wpisów ocen z zaliczeń i egzaminów w wyznaczonych terminach jest obowiązkiem studenta;
 • terminy i miejsca wpisów ocen podawane są w harmonogramie sesji egzaminacyjnej;
 • pracownicy dziekanatów nie wyręczają studentów w uzyskiwaniu wpisów ocen od egzaminatorów.
 • niezgłoszenie się studenta po wpisy ocen w wyznaczonych terminach nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu złożenia indeksu do rozliczenia;

5. Zaliczenia

 • zaliczenie przedmiotu (na prawach egzaminu) powinno odbyć się na ostatnich zajęciach;
 • zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu;
 • student powinien zaliczyć ćwiczenia na ostatnich zajęciach lub przed egzaminem;
 • nieprzystąpienie do egzaminu w sesji egzaminacyjnej z powodu braku zaliczenia ćwiczeń jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona;
 • terminy zaliczeń poprawkowych ustalają prowadzący zajęcia;
 • terminy zaliczeń poprawkowych powinny umożliwić przystąpienie do kolejnych egzaminów.

6. Wpis warunkowy

 • wpis warunkowy oznacza wpisanie na wyższy rok studiów przy niezaliczeniu nie więcej, niż dwóch przedmiotów;
 • wpis warunkowy nie wymaga wnoszenie podania do dziekana;
 • przedmioty „warunkowe” powinny być zaliczane przez studenta w pierwszej kolejności; ich przenoszenie na kolejne lata studiów jest niedopuszczalne;
 • za zgodą wykładowcy student może przystąpić do egzaminu z przedmiotu „warunkowego” przed terminem sesji;
 • przystąpienie do egzaminu „warunkowego” wymaga wniesienia opłaty i pobrania w dziekanacie karty egzaminu warunkowego;
 • cennik opłat znajduje się w dziekanatach;

7. Powtarzanie roku

 • jeżeli student nie zaliczy więcej niż 2 przedmioty, kierowany jest na powtórzenie roku;
 • student powtarzający rok studiów ma „z urzędu” przepisane wszystkie pozytywne oceny z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów już zaliczonych w okresie studiów.
 • w przypadku zmian w planach studiów student jest zobowiązany do zaliczenia „różnic programowych”. Decyzje w tych sprawach podejmuje dziekan.

8. Podania o usprawiedliwienie nieobecności

 • obowiązuje 14-dniowy termin składania podań w sprawie usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach;
 • podania o usprawiedliwienie nieobecności (na ustalonym formularzu) należy składać w dziekanacie; w podaniu należy wskazać przyczynę nieobecności i potwierdzić jej wystąpienie wiarygodnym dokumentem;
 • informacja o usprawiedliwieniu nieobecności lub przedłużeniu sesji egzaminacyjnej wpisywana jest przez dziekanat na kartach egzaminacyjnych;
 • usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie podstawowym jest wymagane tylko w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego I i należy o nie występować dopiero po tym egzaminie;
 • usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych (wykładach, ćwiczeniach, lektoratach, seminariach) dokonują bezpośrednio prowadzący zajęcia; decyzje dziekanów w tych sprawach wydawane są jedynie w trybie odwoławczym.

9. Palenie papierosów

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa palenie papierosów na terenie uczelni jest zabronione;
 • Uczelnia nie ma obowiązku organizowania specjalnych palarni ani zamieszczania informacji o zakazie palenia.

10. Komisja Dyscyplinarna

 • Uczelnia jest miejscem gdzie obowiązują wysokie normy etyczne i wymagania w zakresie kultury zachowania się (etos akademicki);
 • student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm wynikających z przepisów oraz tradycji akademickiej, co potwierdza ślubowaniem;
 • w przypadkach naruszenia obowiązujących norm i zwyczajów organami właściwymi do wyjaśniania sytuacji i nakładanie kar są: Rzecznik Dyscyplinarny i Komisja Dyscyplinarna.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku