Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty
Pomiń łącza nawigacji.

Projekty

Aktywny 50-latek

Cel główny projektu to nabycie lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych przez 90 pracujących osób dorosłych, zamieszkujących obszar interwencji projektowej (Powiat m. Suwałki, m. Białystok, powiat suwalski, augustowski, sejneński, białostocki, sokólski, moniecki) i zgłaszających z własnej inicjatywy chęć wzmocnienia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania pracy na stanowisku finansowo-księgowym, handlowca oraz z zakresu obsługi komputera lub zaawansowanej obsługi MS Excel.

Stawiamy na rozwój! Studia podyplomowe dla kadr MŚP

Cel główny projektu to wzrost mierzalnych, kluczowych, pożądanych w MŚP kompetencji u 250 pracowników, z uwzględnieniem grupy 45+ (z zakresu analizy finansowej, logistyki, zarządzania kadrami, budowania relacji z klientami, umiejętności menedżerskich) warunkujących podniesienie innowacyjności, potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z MŚP w województwie warmińsko-mazurskim.

Centrum Wzmocnienia Potencjału Ekonomii Społecznej w Gminach Miejsko – Wiejskich Województwa Podlaskiego

Głównym celem projektu jest uruchomienie Centrum Wzmocnienia Potencjału Ekonomii Społecznej w Gminach Miejsko – Wiejskich Województwa Podlaskiego, odpowiedzialnego za:

  • świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego podlaskim gmin miejsko-wiejskich,
  • wspieranie podmiotów społecznych w wytypowanych jednostkach administracyjnych regionu,
  • świadczenie usług prawnych, finansowo-księgowych, marketingowych,
  • organizację szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenie podmiotów ES,
  • promocję ekonomii społecznej w gminach miejsko-wiejskich woj. podlaskiego.

Studia podyplomowe dla oświatowej kardy kierowniczej i pracowników administracji oświatowej

W ramach partnerskiej inicjatywy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaplanowane zostało stworzenie 3 kierunków studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje podlaskich kadr oświaty.

Modernizacja infrastruktury informatycznej WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku

W ramach projektu wyposażono 2 laboratoria dydaktyczne, w 30 stanowisk z dostępem do Internetu. Powstało również 1 laboratorium do indywidualnych konsultacji dla studentów, wyposażone w zestawy komputerowe, oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych i drukarkę. Zakupiono także wyposażenie do dwóch sal ćwiczeniowych i jednej sali wykładowej.

Elektroniczna czytelnia i system zabezpieczenia zbiorów w bibliotece.

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w celu udostępnienia studentom części pozycji w systemie otwartym oraz rozbudowa czytelni multimedialnej i informatorium poprzez stworzenie 30 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

Udany start do kariery zawodowej

Projekt był realizowany w ramach SPO RZL z Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób bezrobotnych (od 0 do 24 miesięcy) poniżej 25 roku życia. Celem było zwiększenie szans bezrobotnej młodzieży na uzyskanie zatrudnienia poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe), opanowanie metod poruszania się na rynku pracy oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika szkoleń.

Program aktywizacji zawodowej studentów pochodzących z terenów słabo zurbanizowanych

Program jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki w Białymstoku pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Regionalny System Monitorowania Rynku Pracy

Badanie czynników wzrostu w Województwie Podlaskim ma na celu identyfikację tych sekcji/branż działalności gospodarczej, które na przestrzeni dostępnych danych były motorem wzrostu gospodarczego w porównaniu z branżami malejącymi (dekompozycja dynamiki PKB). Następnie diagnoza ta zostanie zestawiona z innymi informacjami nt. życia gospodarczego, zwłaszcza z tworzeniem zatrudnienia, dochodów ludności (płace) i inwestycji, z finansami przedsiębiorstw. W ten sposób powstanie diagnoza czynników wzrostu w województwie w przeszłości.

Szkolenia ZPORR

Program realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków EFS oraz ze środków budżetu Państwa realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Polską Giełdę Pracy Sp. z o.o. Celem projektu jest reorientacja zawodowa rolników i domowników (z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne) oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie, które chcą podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Projekt pozwoli na udoskonalenie wśród uczestników szkoleń umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Wypromowanie wiedzy o nowoczesnych formach organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu edukacji pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych Beneficjentów projektu.

„Nowe szanse na współczesnym rynku pracy”

Celem projektu jest przekwalifikowanie pracowników z sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych takich jak: służba zdrowia, edukacja (szkolnictwo), przemysł maszynowy, przemysł lekki i transport .

Grupę docelową projektu stanowią też osoby, które:

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • pozostających bez zatrudnienia,
  • zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub
  • poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Projekt zakłada wsparcie dla grupy 90 osób zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego – udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Laboratorium graficzne WSFiZ w Białymstoku

Przedmiotem projektu jest stworzenie laboratorium graficznego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, przeznaczonego do kształcenia studentów w zakresie profesjonalnego wykorzystywania narzędzi grafiki komputerowej. Laboratorium graficzne zostanie wykorzystane do wspomagania dydaktyki na prowadzonych przez WSFiZ 4 kierunkach studiów: informatyka i ekonometria, zarządzanie i marketing, gospodarka przestrzenna oraz politologia.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku