Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Nowe szanse na współczesnym rynku pracy

Biuro projektu

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul.Ciepła 40, 15–472 Białystok

Joanna Zielińska

Budynek E, pok. 419

Tel. (085) 678 58 49

 

projekty@wsfiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego grant w wysokości 0.5 mln złotych na realizację projektu: „Nowe szanse na współczesnym rynku pracy”.

Celem projektu jest przekwalifikowanie pracowników z sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych takich jak:

 • służba zdrowia,
 • edukacja (szkolnictwo),
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł lekki i transport.

Grupę docelową projektu stanowią też osoby, które utraciły pracę z

 • przyczyn niedotyczących pracowników,
 • pozostających bez zatrudnienia,
 • zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące
 • lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Projekt zakłada wsparcie dla grupy 90 osób zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego – udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Na potrzeby projektu Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku wypracowała kompleksowy autorski program szkoleniowo-doradczy zawierający pakiet usług, w skład, którego wchodzą usługi poradnictwa zawodowego, psychologicznego i biznesowego, w tym profesjonalna informacja zawodowa oraz cykl specjalistycznych szkoleń modułowych .

Pierwszy etap projektu to doradztwo indywidualne przeprowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych i psychologów, którego celem jest określenie preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników. Usługa doradcza przewiduje indywidualne zaplanowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego (IPD) każdego z uczestników.

W drugim etapie projektu przewiduje się 30-godz. warsztaty aktywizujące. Dzięki udziałowi w aktywizujących warsztatach motywacyjnych i samopoznania oraz interaktywnych treningach z wykorzystaniem kamery video uczestnicy podniosą swoje umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i funkcjonowania na rynku pracy.

W trzecim etapie każdy będzie uczestniczył w dziesięciu dostosowanych do indywidualnych potrzeb 20-godz. modułach szkoleniowych – w sumie 200 godzinne Studium.

Zaplanowano następujące szkolenia:

 • Studium Zarządzania Projektem Europejskim,
 • Studium Socjoterapii,
 • Obsługa Finansowa Przedsiębiorstw,
 • Studium Zarządzania w Oświacie,
 • Przedstawiciel Handlowy/Medyczny,
 • Specjalista ds. Kadr i Płac.

Po zakończeniu projektu uczestnicy będą mogli nadal na preferencyjnych warunkach korzystać ze wszystkich form edukacyjnych w WSFiZ, jak np. Studia Podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku