Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty : Nowe szanse na współczesnym rynku pracy : Programy szkoleń
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Programy

 Zarządzanie Projektem Europejskim Kod: SZANSE_01,
Studium skierowane jest do osób pragnących zdobyć kwalifikacje zawodowe Specjalisty ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funduszy Europejskich, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Studium jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania projektem europejskim oraz zasad praktycznego przygotowania wniosku o pozyskanie funduszy europejskich. Unikatowy program zapewnia profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych zapewniamy najwyższy poziom i aktualność poruszanych problemów dzięki współpracy z praktykami przygotowującymi wnioski aplikacyjne oraz wdrażającymi projekty EFS w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Studium obejmuje między innymi zagadnienia: procedura występowania o środki europejskie, zasady budowania projektu w danym programie i przygotowanie aplikacji, cykl zarządzania projektem, zasady przygotowania fiszy projektowej i wypełniania matrycy logicznej, konstruowanie budżetu projektów, studium wykonalności, procedura zamówienia publicznego, promocja projektu, monitoring i ewaluacja, specyfika zarządzania projektami edukacyjnymi

 Socjoterapia Kod: SZANSE_02,
Celem Studium jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Kwalifikacje zdobyte w toku Studium mogą znaleźć zastosowanie w pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego czy osób z upośledzeniem umysłowym, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, ośrodka kuratorskich itp. Umiejętności praktyczne oparte będą o podbudowę teoretyczną z zakresu psychologii klinicznej, społecznej i wychowawczej. Zajęcia prowadzone będą przez terapeutów- praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej.
Studium obejmuje między innymi zagadnienia: psychologia ogólna i rozwojowa, podstawy socjologii, zagadnienia psychologii klinicznej, psychologia społeczna i wychowawcza, muzykoterapia i artterapia, socjodrama i psychodrama, terapia zajęciowa, socjoterapia w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym, komunikacja interpersonalna, socjoterapia uzależnień, elementy psychoterapii, terapia rodziny, trening zastępowania agresji ART.
 Przedstawiciel Handlowy Medyczny Kod: SZANSE_03,
Studium jest przeznaczone dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje w zawodzie – Przedstawiciela Handlowego / Medycznego, który jak wskazują ogłoszenia rekrutacyjne jest najczęściej poszukiwanym na rynku pracy i jednym z najlepiej opłacanych. Po naszym JEDYNYM W REGIONIE Studium absolwenci staną się poważnymi konkurentami dla osób ubiegających się o pracę Przedstawiciela Handlowego / Medycznego w renomowanych firmach. Unikatowy program zapewnia profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na stanowisku Przedstawiciela Handlowego / Medycznego oraz do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami (CRM). Przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych zapewniamy najwyższy poziom i aktualność poruszanych problemów dzięki współpracy z cenionymi naukowcami uczelni i doświadczonymi praktykami biznesu.
Studium obejmuje między innymi zagadnienia: zarządzanie marketingowe firmą. techniki sprzedaży i obsługa klienta, telemarketing, programy lojalnościowe, psychologia handlu, komunikacja, body language., negocjacje i mediacje. metody manipulacji, techniki prezentacji, time management:, merchandising, trade marketing
 Obsługa finansowa przedsiębiorstw w praktycze Kod: SZANSE_04,

Studium przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w działach finansowo – księgowych. Celów Studium jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami z zakresu finansów. Podczas zajęć zostaną wyjaśnione oraz uporządkowane podstawowe kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości. Uczestnicy nie tylko zapoznają się z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi działanie przedsiębiorstw, lecz również z podstawami finansowych mechanizmów działania firmy, szczególnie w kontekście polskich realiów gospodarczych. Absolwent naszego Studium będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, biurach rachunkowych, urzędach jako księgowy lub specjalista ds. finansów. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Studium obejmuje między innymi zagadnienia: prawo gospodarcze, prawo pracy, system podatkowy, rachunkowość finansowa, dokumenty księgowe, zagadnienia kadrowo-płacowe, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa, system ubezpieczeń społecznych, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami, analiza finansowa firmy, analiza płynności i rentowności, systemy informatyczne w rachunkowości i finansach.
 Zarządzanie w oświacie Kod: SZANSE_05,

Celem Studium jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie zarządzania edukacją w warunkach gospodarki rynkowej oraz zmian wynikających z wdrażania reformy strukturalnej i programowej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do kreatywnego i sprawnego zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych, poznają też zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji.
Kadrę wykładowców i trenerów Studium stanowią pracownicy naukowi wyższych uczelni, wysoko kwalifikowani specjaliści z zakresu oświaty oraz doświadczeni praktycy.
Studium obejmuje między innymi zagadnienia: organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i administracja, psychologia, komunikacja interpersonalna i negocjacje, marketing usług edukacyjnych i kształtowanie wizerunku, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich oraz zarządzanie projektami edukacyjnymi, prawo oświatowe i prawo pracy (Karta Nauczyciela) oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu oświatą.
 Specjalista ds. Kadr i Płac Kod: SZANSE_06,

Studium przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje w zawodzie Specjalisty ds. Kadr i Płac. Celem Studium jest przekazanie nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pracownika służb kadrowo – płacowych Ostatnio można zaobserwować proces scalania się dwóch wcześniej odrębnych zawodów - specjalisty ds. kadr i specjalisty ds. płac. Osoby posiadające kwalifikacje w obu tych dziedzinach mają dzisiaj silną pozycję na rynku pracy. W każdej firmie stanowisko specjalisty ds. kadr i płac zajmuje ważne miejsce w hierarchii przedsiębiorstwa, a piastujący je fachowcy są bardzo cenieni i dobrze opłacani. Przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych zapewniamy najwyższy poziom i aktualność poruszanych problemów dzięki współpracy z cenionymi naukowcami wyższych uczelni i doświadczonymi praktykami.
Studium obejmuje między innymi następujące zagadnienia: zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka personalna firmy, aktualne przepisy z zakresu prawa pracy, ustawa o ochronie danych osobowych, organizacja pracy działu personalnego, tworzenie opisów stanowisk pracy, umowy pracownicze, prowadzenie dokumentacji personalnej, nabór i selekcja personelu, polityka szkoleniowa, wynagrodzenie i sposoby ich naliczania, systemy motywacyjne, ocenianie i systemy ocen okresowych, rozliczenia z ZUS.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku