Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty : Nowe szanse na współczesnym rynku pracy : Regulamin
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul.Ciepła 40, 15–472 Białystok

About

Elżbieta Osiennik

Budynek E, pok. 311

Tel: 085 678 58 45

elzbieta.osiennik@wsfiz.edu.pl

Biuro czynne w godzinach:
9.00-15.00

(od poniedziałku do piątku)

w ramach projektu „ Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na współczesnym rynku pracy” nr Z/2.20/II/2.4/20/06, zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, przyjmuje następujące zasady rekrutacji uczestników na szkolenia:

 1. Rekrutacja na poszczególne szkolenia prowadzona jest w oparciu o złożoną wypełnioną Kartę Zgłoszeniową dostępną w Biurze Projektu i na stronie internetowej Uczelni: www.wsfiz.edu.pl, od momentu rozpoczęcia realizacji projektu czyli od 01.06.2006 do 31.12.2006*.
 2. Jedna osoba, zgodnie z wytycznymi projektu, może zostać zakwalifikowana tylko na jedno szkolenie.
 3. Szczegółowe warunki kwalifikacji:
  • beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby (pracownicy) pochodzący z następujących sektorów/branż zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zlokalizowanymi na obszarze całego województwa podlaskiego: służba zdrowia, edukacja (szkolnictwo), przemysł maszynowy, przemysł lekki i transport,
  • kandydat powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy z w/w sektorów/branż poświadczające zatrudnienie na umowę o pracę lub odpowiednie zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (w przypadku osób krótkotrwale bezrobotnych, tzn. do 3 miesięcy),
  • osoby zarejestrowane jako bezrobotne, zwolnione z pracy nie z winy pracownika muszą dostarczyć Świadectwo pracy,
  • beneficjenci ostateczni muszą być zameldowani w województwie podlaskim,
  • od kandydata wymagany jest dokument potwierdzający wykształcenie (świadectwo lub dyplom),
  • rekrutacja będzie uwzględniała konieczność zachowania równych szans kobiet i mężczyzn, jak również równego dostępu mieszkańców terenów słabo zurbanizowanych,
  • po przekroczeniu limitu miejsc na dane szkolenie, chętni wpisywani są na listę rezerwową,
  • w przypadku wycofania się kandydata zakwalifikowanego na szkolenie, na jego miejsce wpisywana jest osoba z listy rezerwowej, z zachowaniem kolejności wpisu na liście rezerwowej oraz wszelkich warunków formalnych,
  • o przyjęciu na szkolenie decyduje: spełnienie wszelkich warunków formalnych i kolejność zgłoszenia..

* realizator projektu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku