Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty : Program aktywizacji zawodowej studentów pochodzących z obszarów słabo zurbanizowanych : Opis projektu
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Program aktywizacji zawodowej studentów pochodzących z terenów słabo zurbanizowanych

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku
oraz Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki w Białymstoku
pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul.Ciepła 40, 15–472 Białystok

Anna Bielecka
pokój 126 /bud.B/,
e-mail: zporr@wsfiz.edu.pl

Celem projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów charakterystycznych dla lokalnego rynku pracy – stosunkowo niskiego poziomu kompetencji absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz niskiego poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych ludności aktywnej zawodowo. Pracodawcy coraz chętniej bowiem zatrudniają młodych ludzi, wymagają jednak ściśle określonych umiejętności – proponowane wsparcie ma zatem służyć przygotowaniu odpowiedniego zaplecza zasobów ludzkich charakteryzujących się znajomością reguł poruszania się po rynku pracy, elastycznych i zdolnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Udział w projekcie ma na celu eliminację trudności związanych z poruszaniem się po rynku pracy, wynikających głównie z:

 1. niskiego poziomu kompetencji czy posiadanej wiedzy, szczególnie wśród absolwentów i studentów pochodzących z terenów słabo zurbanizowanych,
 2. barier natury psychologicznej związanych z niską samooceną i brakiem motywacji,
 3. słabo rozbudowanej sieci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Projekt będzie realizował również kwestie horyzontalne Europejskiego Funduszu Społecznego, szczególnie mające na uwadze zwiększenie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (udział kobiet w projekcie co najmniej 50%) oraz zmniejszenie dysproporcji na rynku pracy pomiędzy osobami zamieszkującymi tereny miejskie i słabo zurbanizowane (udział osób pochodzących z terenów zmarginalizowanych co najmniej 70%).

Projekt jest adresowany do dwóch grup beneficjentów ostatecznych, pochodzących przede wszystkim z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich (rozumianych jako tereny położone poza administracyjnymi granicami miast), miejscowości do 20 tys. mieszkańców:

 1. niepracujących studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, potrzebujących wsparcia w zakresie kształtowania kariery w 3 miesięcznych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach – przewiduje się opracowanie i wdrożenie innowacyjnego aktywizującego programu doradczo – informacyjnego z zakresu kształtowania kariery zawodowej,
 2. pracujących osób dorosłych głównie z sektora MŚP, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do aktualnych wymogów rynku pracy – przewiduje się przeprowadzenie cyklu szkoleń zawodowych w celu uzupełnienia edukacji oraz podniesienia wiedzy i kwalifikacji zawodowych:

W przypadku studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku , wybrany rodzaj wsparcia polega na wprowadzeniu nowatorskiego programu wspomagającego kształtowanie kariery zawodowej, działanie będzie składało się z następujących etapów:

 1. Po określeniu predyspozycji zawodowych odbędą się warsztaty z zakresu budowania kariery zawodowej – głównymi celami tego etapu jest chęć pobudzenia studentów do aktywnego poszukiwania pracy, zapoznanie z technikami aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie motywacji oraz wiary we własne możliwości oraz nabycie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej,
 2. Kolejny etap to ODBYCIE TRZYMIESIĘCZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (uwzględniających comiesięczny dodatek stażowy), w przedsiębiorstwach w celu nabycia praktycznych umiejętności i poznania specyfiki przyszłego zawodu. Istotnym elementem tego etapu będą również wyjazdy studialne do zakładów pracy i instytucji.
 3. Ostatni etap to objęcie uczestników indywidualnym doradztwem zawodowym w zakresie kształtowania własnej ścieżki kariery zawodowej. W czasie trwania programu dla każdego uczestnika zostanie przydzielonych trzech study advisor’ ów: psycholog, doradca zawodowy, trener, nauczyciel akademicki oraz ekspert - praktyk biznesu. Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia otrzymają wyniki badań, z ich profesjonalną analizą oraz rekomendacje wraz z Indywidualnym Planem Działania.

W stosunku do pracujących osób dorosłych , głównie pracowników z sektora MŚP, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do aktualnych wymogów rynku pracy przewiduje się zorganizowanie cyklu szkoleń zawodowych w celu podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Tematyka szkoleń:

 • Business English,
 • Psychologia w biznesie,
 • Studium profesjonalnego handlowca,
 • Psychologia dla menedżera,
 • Twórcze rozwiązywanie problemów,
 • Zarządzanie projektem europejskim,
 • Studium informatyczne,
 • Asystentka menedżera,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Orientacja na klienta,
 • Public relations

wynika z przeprowadzonych badań ankietowych (październik 2004 r) i uwzględnia aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy.

Po zakończeniu programu grupa beneficjentów ostatecznych zostanie objęta szerokim poradnictwem zawodowym. Trenerzy – mentorzy będą przez 6 miesięcy śledzili i oceniali działania uczestników programu w zakresie poszukiwania miejsc pracy, służąc im kompleksową pomocą i doradztwem zawodowym.
   Park Naukowo - Technologiczny w Ełku