Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

WIG założyciel

Założycielem WSFiZ jest Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki sp. z o.o., który powstał w lutym 1991 roku z inicjatywy nauczycieli akademickich. W pierwszych latach swego istnienia (tj. od lutego 1991 roku do marca 1993 roku) spółka funkcjonowała pod nazwą Zakład Badań Gospodarczych i Usług Menedżerskich „UNIVERTEX” Spółka z o.o. W tym okresie działalność spółki opierała się przede wszystkim na:

  • prowadzeniu badań naukowych o charakterze gospodarczym i społecznym (m. in. problematyka zarządzania, marketingu, finansów oraz rozwoju regionalnego i lokalnego),
  • sporządzaniu ekspertyz,
  • prowadzeniu szkoleń gospodarczych,
  • prowadzeniu działalności wydawniczej i handlowej w zakresie dystrybucji własnych wydawnictw,
  • świadczeniu usług konsultingowych o charakterze gospodarczym,
  • organizacji i obsłudze seminariów, sympozjów i konferencji.

Od 25 marca 1993 roku jednostka zaczęła funkcjonować pod nazwą Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis w Rejestrze Handlowym Nr 717, a od listopada 2002 roku wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000141321). Już w pierwszych latach istnienia spółki systematycznie rozszerzano zakres jej działalności. Kontynuowano działalność naukową i konsultingową, jednakże głównym przedmiotem zainteresowania spółki stała się edukacja w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa. Zachodzące w kraju po 1989 roku przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne dały możliwość powoływania do życia szkół niepublicznych. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie społeczne na usługi edukacyjne, Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki podjął kroki zmierzające do utworzenia następujących szkół:

  • Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku - pierwszej w regionie północno-wschodnim wyższej uczelni niepaństwowej,
  • Policealnego Studium Ekonomicznego dla Dorosłych,
  • Społecznego Liceum Ekonomicznego.

W czerwcu 1993 roku Minister Edukacji Narodowej udzielił Wschodnioeuropejskiemu Instytutowi Gospodarki – jako założycielowi - zezwolenia na utworzenie w Białymstoku uczelni niepaństwowej pod nazwą - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (decyzja nr DNS 3-0145/TMB/59/93). Akt założycielski Uczelni został podpisany w dniu 08.07.1993 roku. Stanowił on, iż głównym kierunkiem działania Uczelni będzie kształcenie w systemie wyższych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej jednostka została wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją 23.

Również w 1993 roku powołano do życia Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych. Kurator Oświaty w Białymstoku na wniosek Instytutu dokonał wpisu Studium do ewidencji szkół niepublicznych. Dwa lata później decyzją Kuratora Oświaty szkole przyznano uprawnienia szkoły publicznej. Studium istnieje i kształci młodzież i dorosłych do chwili obecnej.

Kolejną szkołą utworzoną z inicjatywy Instytutu było Społeczne Liceum Ekonomiczne. Powołano je do życia w 1994 roku, a rok później roku decyzją Kuratora Oświaty w Białymstoku szkole przyznano uprawnienia szkoły publicznej. Od tego czasu Społeczne Liceum Ekonomiczne ukończyło wiele roczników maturzystów, z których znaczna część kontynuowała naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. W 2001 roku na skutek reformy oświaty Społeczne Liceum Ekonomiczne zostało przekształcone w Technikum Ekonomiczne. W tym też roku utworzono Liceum Profilowane o profilach: ekonomiczno-administracyjnym, usługowo-gospodarczym, socjalnym i zarządzania informacją.

Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki Spółka z o.o. nieustannie rozszerza zakres swojej działalności. W ostatnich latach spółka utworzyła 2 placówki oświaty pozaszkolnej: Szkołę Języków Obcych (w roku 2000) oraz Centrum Edukacyjne (w roku 2002).
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku