Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Gospodarki Przestrzennej : Słowo Dziekana
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Witold Czarnecki
Dziekan
Prof. zw. dr hab. inż. arch.
Witold Czarnecki

Wydział Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje od września 1998 roku. Jest jedyną i pierwszą tego typu formą kształcenia w Polsce północno - wschodniej. Absolwenci mogą być członkami Izby Urbanistów, a także mają możliwość udziału w pracach projektowych związanych z planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwenci studiów inżynierskich– dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym.

Absolwenci są przygotowani do:

 • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi,
 • możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,
 • współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów,
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej,
 • planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych,
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska, współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
 • przygotowywania we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony,
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego,
 • współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów, doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Absolwenci studiów – stopnia są przygotowani do pracy w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Absolwenci studiów inżynierskich są dodatkowo przygotowani do:

 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych,
 • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej,
 • planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu,
 • współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów,
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych.

Absolwenci studiów II – stopnia uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwenci mają kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne. Rozumieją uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności.

Absolwenci studiów II – stopnia posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do:

 • opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów, euroregionów i kraju,
 • konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych,
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych,
 • współpracy przy konstruowaniu europejskiej perspektywy rozwoju przestrzennego,
 • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego,
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej
 • prognozowania i symulowania równych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele.

Absolwenci studiów II- stopnia są przygotowani do pracy w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowniach projektowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • agencjach rozwoju,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • firmach otoczenia biznesu,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej ,instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku