Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Humanistycznych : Słowo Dziekana
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Nauk Humanistycznych

dr Zofia Trancygier-Koczuk
Dziekan
dr Zofia Trancygier-Koczuk

Wobec wymagań i wyzwań, jakie stawia współczesny świat biegła znajomość języków obcych wydaje się koniecznością, co sprawia, że coraz więcej młodzieży pragnie profesjonalnie opanować przynajmniej jeden z nich. Większość wybiera język angielski, ponieważ zdystansował inne języki i stał się lingua franca współczesności − mówi nim nie tylko jednocząca się Europa, lecz cała „globalna wioska”, która nas otacza.

Wydział Nauk Humanistycznych, który został utworzony na podstawie Uchwały Senatu WSFiZ w Białymstoku w 2001 roku, prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów i lektoratów oraz zajęć na odległość (e-learning).

Studia na specjalności filologia angielska pozwalają nie tylko rozwinąć biegłą znajomość języka angielskiego jako podstawowego narzędzia komunikacji w kontaktach międzynarodowych, ale także przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego, na co zapotrzebowanie jest wciąż bardzo duże, dając im odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz przekazując jednocześnie wiedzę potrzebną w zarządzaniu oświatą szkolną i pozaszkolną. Program studiów opracowano z uwzględnieniem zarówno dawnych tradycji uniwersytetów europejskich, jak też najnowszych światowych metod glottodydaktycznych. Pozwala on nie tylko opanować praktycznie język obcy, ale także poznać jego naukowy opis gramatyczny, jego użycie w literaturze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze, obyczajowe i kulturowe. Student jest również zaznajamiany z technikami pracy i warsztatem tłumacza.

Uruchomienie przez WSFiZ studiów magisterskich na kierunku filologia angielska w roku 2009 było odpowiedzią na oczekiwania osób, podejmujących studia licencjackie, że uczelnia zapewni im kontynuację kształcenia. Program magisterskich studiów filologicznych został opracowany w oparciu o nowoczesne koncepcje kształcenia i daje studentom okazję do rozwijania zainteresowań humanistycznych przygotowując ich równocześnie do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Dlatego też zajęcia prowadzone są w ramach dwóch specjalizacji: pedagogicznej i Business English.

Absolwenci filologii będą przygotowani do pracy w zawodzie filologa, a uzyskane specjalizacje i wysoki poziom prac magisterskich mają predestynować ich do dalszej pracy naukowej, oraz każdej innej pracy, w której ceni się znajomość języków, samodzielność myślenia, szerokie horyzonty, oraz umiejętność i łatwość analizowania wszelkich danych i podejmowania decyzji.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku