Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Technicznych w Ełku : Praktyka studencka
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Praktyka studencka

Dokumenty

 • Regulamin odbywania praktyk zawodowych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku pobierz ...
 • Wniosek studenta Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku o przyjęcie na praktykę (Załącznik nr 1)
 • Dziennik praktyk i karta przebiegu praktyki zawodowej dla studentów kier. Informatyka (Załącznik nr 3a)
 • Dziennik praktyk i karta przebiegu praktyki zawodowej dla studentów kier. Budownictwo (Załącznik nr 3b)
 • Wniosek o uznanie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej (Załącznik nr 4)

Opiekun praktyk studenckich

Zgodnie z Zarządzeniem nr RK/0210/08/2013 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania praktyk zawodowych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Filii w Ełku powołuje opiekunów praktyk studenckich:

 • dla studentów kierunku Informatyka: dr Jerzy L. Lisowski
 • dla studentów kierunku Budownictwo: mgr inż. Robert Grygo

Zadania wydziałowych opiekunów praktyk studenckich na Wydziale Nauk Technicznych Filii w Ełku:

 1. Odpowiada za organizację i kontrolę przebiegu praktyk studenckich na wszystkich poziomach. Współpracuje w tym zakresie z uczelnianym Biurem Karier.
 2. Na bieżąco analizuje akty prawne i regulacje wewnątrzuczelniane w zakresie praktyk.
 3. Opracowuje standardy praktyk studenckich wraz z obowiązującą dokumentacją składaną przez studenta w celu uzyskania zaliczenia.
 4. Przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk w wybranych zakładach pracy, w których studenci odbywają praktyki.
 5. Pełni dyżur w wymiarze 1 godziny na zjazd, w trakcie którego udziela porad i konsultuje organizację praktyk i ich dokumentowanie ze studentami.
 6. Potwierdza zakończenie praktyk i złożenie właściwej dokumentacji wpisem do indeksu studenta.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku