Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Technicznych w Ełku : Słowo Dziekana
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Nauk Technicznych Filia w Ełku

1. Słowo Dziekana

dr inż. Jerzy Lech Lisowski
Dziekan:
dr inż. Jerzy Lech Lisowski
jerzy.lisowski@wsfiz.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filii w Ełku jest jednostką unikatową, ponieważ ma on całkowicie politechniczny charakter w przeciwieństwie do pozostałych Wydziałów Uczelni. Został utworzony w odpowiedzi na liczne postulaty ze strony społeczności lokalnej, władz miasta i regionu oraz miejscowych przedsiębiorstw i organizacji, w celu dostosowania kwalifikacji absolwentów Uczelni do oczekiwań rynku pracy.

W tym celu Wydział prowadzi studia inżynierskie pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i lektoratów prowadzonych z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych środków audiowizualnych. Aktualnie na Wydziale prowadzone są dwa kierunki studiów: informatyka i budownictwo.

Wydział dysponuje profesjonalną, bardzo dobrze przygotowaną kadrą nauczającą, a zajęcia odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych salach oraz laboratoriach przystosowanych do pełnej realizacji przedmiotów przewidzianych w planach studiów. Programy kształcenia są tak skonstruowane, aby wyposażyć absolwenta w zasób wiedzy podstawowej, kierunkowej i specjalistycznej umożliwiający mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz zatrudnienie nie tylko w kraju, ale również na obszarze całej Unii Europejskiej. Absolwenci Wydziału Nauk Technicznych otrzymują odpowiednio tytuły zawodowe: inżynier informatyk i inżynier budownictwa.

Absolwent kierunku Informatyka najczęściej pracuje jako:

 • Grafik komputerowy i zarządca baz danych,
 • Administrator sieci informatycznych w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • Specjalista od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego w urzędach, bankach i innych instytucjach finansowych (z uwagi na posiadane kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
 • Nauczyciel informatyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • Pracownik laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.

Natomiast absolwent kierunku Budownictwo jest przygotowany do pracy w:

 • Aparacie inwestycyjnym przedsiębiorstw i instytucji,
 • Przedsiębiorstwach wykonawczych budownictwa,
 • Biurach projektowych,
 • Nadzorze budowlanym,
 • Wytwórniach betonu i wytwórniach materiałów budowlanych,
 • Przemyśle materiałów budowlanych,
 • Jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą,
 • Kierowanej przez siebie firmie budowlanej

Do realizacji zajęć statutowych Wydziału wykorzystywana jest odpowiednio wyposażona baza dydaktyczno – naukowa oraz urządzenia i narzędzia wspomagające proces kształcenia. Aule i sale wykładowe w budynku podstawowym Filii w Ełku wykorzystywane są wspólnie z innymi kierunkami kształcenia, natomiast laboratoria specjalistyczne służą w większości studentom Wydziału Nauk Technicznych. Obok laboratoriów fizyki i chemii, są to przede wszystkim:

 • Laboratoria/pracownie informatyczne (mieszczące się w czterech salach) zawierające w sumie 52 samodzielne stanowiska komputerowe wyposażone najczęściej w oprogramowanie takie jak: AutoCad 2011, Scilab, Microsoft Office, Microsoft Project Professional, Pascal, dev-c++, Presto Mr. Photo itp.,
 • Laboratoria/pracownie budownictwa (sala 02 w budynku podstawowym oraz pomieszczenie przy ul. Matejki) wyposażone w najnowszej klasy urządzenia laboratoryjne, takie jak: wilgotnościomierz tarcicy, suszarka elektroniczna Panasonic, penetrometr, automatyczna zamrażarka do badań mrozoodporności, aparat trójosiowego ściskania, ubijak Pretor, maszyna wytrzymałościowa ZDM 100, stolik wibracyjny, aparaty Rockwell i Vicata i szereg innych.

Współpraca z otoczeniem dotyczy przede wszystkim współpracy z tymi przedsiębiorstwami lokalnymi, z którymi Wydział podpisał umowy dotyczące współpracy naukowo – badawczej. Są to:

 • Budownictwo Ogólne „Ladziński” w Ełku,
 • Usługi Remontowo – Budowlane Adam Mariusz Krocz w Ełku,
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Szczuka w Ełku,
 • Firma Budowlana Inż. – Bud. W Ełku,
 • Prefabet Sp. z o.o. w Ełku,
 • Pribo – EPB Sp. z o.o. w Ełku,

Umowy o współpracy partnerskiej zawarte z wyszczególnionymi powyżej przedsiębiorstwami przewidują, iż jest ona realizowana poprzez:

 • Prowadzenie wspólnych prac badawczych,
 • Wymianę doświadczeń z zakresu praktyki gospodarczej,
 • Wymianę kadr,
 • Organizowane wspólnie warsztaty, seminaria i konferencje naukowe w obszarze budownictwa,
 • Wymianę informacji,
 • Inne formy współpracy (do uzgodnienia)

Współpraca z firmami informatycznymi takimi, jak np.: Przedsiębiorstwo Usługowe SOLAN SECURITY w Ełku, MASZKOMP Robert Maszkowski w Ełku czy E.H.U. D@RKOMP w Olecku i inne, dotyczy przede wszystkim realizacji praktyk studenckich.

Współpraca z uczelniami wyższymi regionu polega w większości na wykorzystaniu ich potencjału kadrowego do prowadzenia na odpowiednim poziomie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Technicznych. Towarzyszy temu także wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania programów kształcenia oraz funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości. Natomiast współpraca ze szkołami średnimi obejmuje promowanie wśród młodzieży potrzeby zdobywania wyższego wykształcenia (w szczególności – technicznego) w drodze spotkań kadry z uczniami, organizowania wykładów otwartych, konkursów przedmiotowych z dziedziny budownictwa i informatyki itp.działań

Kontakty z władzami lokalnymi pomagają Uczelni określić precyzyjnie jej społeczną rolę w regionie, programy kształcenia na kierunkach Budownictwo i Informatyka odpowiadające potrzebom regionu na kadry techniczne oraz założenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku