Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Zarządzania i Marketingu

dr hab. Mestwin Stanisław Kostka, prof. WSFiZ w Białymstoku
Dziekan
dr hab. Mestwin Stanisław Kostka
prof. WSFiZ w Białymstoku
mestwin.kostka@wsfiz.edu.pl

Kształcenie na Wydziale Zarządzania i Marketingu prowadzone jest od 1993 roku na studiach licencjackich i od 1997 roku na studiach magisterskich. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy mogą:

 • objąć stanowisko kierownicze średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • realizować samodzielne funkcje wykonawcze,
 • rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Absolwenci uzyskują solidne podstawy teoretyczne we wszystkich dziedzinach zarządzania i praktyczną wiedzę możliwą do bezpośredniego wykorzystania w działalności gospodarczej. Nabierają umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach sfery okołobiznesowej.

Rezultatem nauczania języków obcych jest zdolność posługiwania się swobodnie przynajmniej jednym językiem zachodnim. Studia kształtują postawy nakierowane na przejawianie przedsiębiorczości, dalszego samokształcenia przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej. Kształcenie studentów prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak:

 • pozyskiwanie i analizowanie informacji,
 • rozwiązywanie problemów,
 • indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji,
 • kierowanie zespołem,
 • planowanie,
 • organizowanie,
 • kontrolowanie działań,
 • prowadzenie negocjacji,
 • komunikowanie się.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku