Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Zarządzania w Ełku : Słowo Dziekana
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Zarządzania w Ełku

Wydział Zarządzania to najstarszy i największy Wydział w historii ełckiej filii (pierwotna nazwa to Wydział Zarządzania i Marketingu). To właśnie od niego rozpoczął się rozwój uczelni założonej w stolicy Mazur w 1999 roku. Wydział prowadzi obecnie studia licen-cjackie na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Filologia Angielska, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wysoką jakość procesu dydaktycznego, a także znaczące zaawansowanie w pracy na-ukowej Wydziału potwierdza pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu Wydziałowi kategorii na-ukowej B, czym może się pochwalić bardzo wąskie grono niepublicznych jednostek aka-demickich w Polsce.

Podstawą wszelkiego rozwoju jest posiadanie odpowiedniego zasobu specjalistycznej wiedzy. Tę wiedzę zapewniają studia w Ełku, ponieważ Wydział Zarządzania to:

Wszechstronność – Studenci Wydziału kształtują swoje kompetencje i umiejętności bazu-jąc na zróżnicowanej wiedzy teoretycznej, obejmującej zagadnienia z zakresu nauk: ekonomicznych, społecznych i humanistycznych, co doskonale przygotowuje ich do pracy i życia w wymagających realiach XXI wieku;

Interakcja z praktyką – ważnym i stałym elementem procesu kształcenia są zajęcia reali-zowane przez praktyków biznesu i administracji (w przypadku Zarządzania) oraz do-świadczonych lektorów, właścicieli szkół językowych i tłumaczy przysięgłych (w przy-padku Filologii Angielskiej), ponadto każdy Student musi w trakcie studiów odbyć praktykę zawodową;

Elastyczność – program studiów, a w tym oferta modułów specjalizacyjnych, podlega systematycznym modyfikacjom wraz ze zmieniającymi się wymaganiami otoczenia i rynku pracy;

Doświadczona kadra – nauczyciele akademiccy Wydziału to głównie wieloletni wykładowcy z renomowanych uczelni z: Warszawy, Olsztyna i Białegostoku oraz praktycy ze znaczącym stażem zawodowym i dydaktycznym;

Zorientowanie na Studenta – Student jest podmiotem wszelkich działań podejmowanych na Wydziale, ma prawo współdecydować o programie studiów, może się kształcić na zasadach indywidualnego toku studiów, odbywać praktykę za granicą Polski w ramach programu Erasmus, a także otrzymywać bonifikaty czesnego, zapomogi i stypendia: naukowe, socjalne i dla osób niepełnosprawnych;

Atrakcyjne formy zajęć – na Wydziale dominują lubiane przez Studentów praktyczne formy kształcenia, jak: warsztaty, ćwiczenia, laboratoria komputerowe i konwersacje (w szczególności na kierunku Filologia Angielska).

Kierunek Zarządzanie

Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie Studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub osią-gnięcie sukcesu na poszczególnych szczeblach kierowniczych w różnorodnych przedsię-biorstwach, jednostkach administracji i innych organizacjach nie nastawionych na zysk. Celem procesu dydaktycznego jest również umożliwienie Studentom nabycia umiejętności językowych zgodnych z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje, które dają im szerokie możli-wości wyboru ofert pracy i zapewniają właściwą realizację obowiązków zawodowych z zakresu: sprzedaży, finansów i rachunkowości, logistyki, polityki kadrowej i marketingu.

Studia podyplomowe

Wydział posiada również bardzo szeroką ofertę specjalistycznych studiów podyplomowych, z którą dokładniej można się zapoznać na stronie internetowej: http://ckp.wsfiz.edu.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-csp.html.

Osiąganie założonych efektów kształcenia i realizacja prac naukowych na Wydziale nie byłyby możliwe bez owocnej i długotrwałej współpracy z podmiotami otoczenia. Partne-rami Wydziału Zarządzania w realizacji celów dydaktycznych i naukowych są: Park Na-ukowo-Technologiczny w Ełku, Urząd Miasta w Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku, Urząd Pracy w Ełku oraz liczni przedsiębiorcy i menedżerowie z Ełku i okolic.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty edukacyjnej Wydziału i podjęcia współpracy na rzecz rozwoju naszego regionu.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku