Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : System zarządzania jakością
Pomiń łącza nawigacji.

POLITYKA JAKOŚCI

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku


Kształtowanie polityki jakości jest podstawowym celem strategicznym funkcjonowania i rozwoju WSFiZ w Białymstoku i obejmuje:
  1. Kształcenie studentów z uwzględnieniem Procesu Bolońskiego, standardów nauczania i minimów kadrowych w celu ich przygotowania do pracy zawodowej zgodnie z potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz rozwój kształcenia ustawicznego.
  2. Działania zmierzające do wychowania studentów w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.
  3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych z uwzględnieniem działalności kół naukowych.
  4. Prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wymiany studentów, kadry i myśli naukowo-technicznej.
  5. Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.
  6. Doskonalenie obsługi studentów.
  7. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej zgodnie z zasadą iż rozwój każdego pracownika jest elementem rozwoju Uczelni.
  8. Rozwój bazy materialnej uczelni, w tym dla kultury fizycznej studentów.
  9. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności życia akademickiego a w tym także samorządności studenckiej.
  10. Działania Uczelni na rzecz społeczności regionalnych i lokalnych.
Miernikiem oceny jakości działania Uczelni jest powodzenie zawodowe jej absolwentów. Organy jednoosobowe i kolegialne Uczelni, studenci i wszyscy pracownicy konsekwentnie realizują przyjętą Politykę Jakości.
Polityka Jakości realizowana jest z uwzględnieniem bieżących i długofalowych celów Uczelni, ustaleniami zawartymi w księdze jakości i procedurach systemowych.
Rektor
Białystok, 18.01.2006r.

ZARZĄDZENIE nr RK 0210/03/2006

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
z dnia 23.01.2006r.
w sprawie wdrożenia Polityki Jakości

§1
Na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2000 wprowadzam w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Politykę Jakości stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuję Prorektorów, Dziekanów/Prodziekanów, Pełnomocników, Kwestora, Dyrektorów oraz Kierowników działów i katedr do realizacji niniejszego zarządzenia oraz będącej jego przedmiotem Polityki Jakości.
§3
Zobowiązuję Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni do zapoznania podległych im pracowników z Polityką Jakości i przydzielenia im zadań związanych z jej realizacją.
§4
Zobowiązuję jednocześnie Kierownika Działu Informatyki do zamieszczenia Polityki Jakości na głównej stronie internetowej Uczelni w zakładce „System Zarządzania Jakością”.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
RektorPark Naukowo - Technologiczny w Ełku