Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : System zarządzania jakością : Zarządzenie rektora
Pomiń łącza nawigacji.

ZARZĄDZENIE nr RK 0210/03/2006

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
z dnia 23.01.2006r.
w sprawie wdrożenia Polityki Jakości

§1
Na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2000 wprowadzam w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Politykę Jakości stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuję Prorektorów, Dziekanów/Prodziekanów, Pełnomocników, Kwestora, Dyrektorów oraz Kierowników działów i katedr do realizacji niniejszego zarządzenia oraz będącej jego przedmiotem Polityki Jakości.
§3
Zobowiązuję Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni do zapoznania podległych im pracowników z Polityką Jakości i przydzielenia im zadań związanych z jej realizacją.
§4
Zobowiązuję jednocześnie Kierownika Działu Informatyki do zamieszczenia Polityki Jakości na głównej stronie internetowej Uczelni w zakładce „System Zarządzania Jakością”.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
R E K T O R                  
Prof. dr hab. Józef Szabłowski    Park Naukowo - Technologiczny w Ełku