Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Erasmus : Procedura
Pomiń łącza nawigacji.

Procedura ubiegania się o stypendium ERASMUS

Studenci ubiegający się o stypendium ERASMUS muszą wypełnić odpowiedni formularz i dostarczyć go razem z dodatkowymi dokumentami do Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw WSFiZ.

Formularz dla studentów wyjeżdżających

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do formularza

 • List motywacyjny
 • Zaświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są wykłady w uczelni partnerskiej
 • Zaświadczenie o dodatkowej działalności w życiu społecznym uczelni.
 • Zdjęcie paszportowe

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania zgody swojego Dziekana na wyjazd.

Po zakwalifikowaniu na wyjazd, Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw wysyła dane kandydatów do wybranych przez nich uczelni (tu bardzo ważne jest podanie wszystkich danych koniecznych do korespondencji: adres, telefon kontaktowy, e-mail).   

Co trzeba zrobić przed wyjazdem

 1. Po otrzymaniu z uczelni zagranicznej informacji o programie zajęć we wskazanym semestrze należy wybrać przedmioty, na które student zamierza uczęszczać. Przedmioty te należy uzgodnić ze swoim Dziekanem oraz zgłosić w uczelni zagranicznej wypełniając „Learning agreement” (formularz dostępny w Dziale Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw lub na stronie internetowej.
  Formularz „Learning agreement”
  Uwaga: wybrane przedmioty nie mogą składać się z samych języków obcych, muszą to być przedmioty merytorycznie zbliżone do przedmiotów studiowanych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Przedmiot zaliczony w czasie studiów w uczelni zagranicznej będzie włączony do programu studiów studenta korzystającego ze stypendium.
 2. Ponadto należy pamiętać by przesłać organizatorom waszego pobytu w uczelni przyjmującej informacje na temat przyjazdu i uzgodnić sprawy związane z zakwaterowaniem. Ta część procedury należy do studentów. W materiałach otrzymanych z uczelni zagranicznej na pewno znajdziecie imię, nazwisko, adres i telefon osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za przyjęcie was w uczelni, a także ostateczny termin na złożenie aplikacji dotyczącej zakwaterowania. Tego terminu nie można przeoczyć, bo wówczas nie uzyskacie pomocy w znalezieniu akademika. W niektórych uczelniach istnieją programy, w ramach których lokalni studenci opiekują się studentami przyjeżdżającymi w ciągu pierwszych tygodni pobytu. W takich przypadkach wasz opiekun kontaktuje się z wami osobiście.
 3. Podpisać umowę dotyczącą stypendium oraz przekazać do Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw WSFiZ informacje zawierające nazwę i siedzibę banku, numer rachunku na który mają być przelewane pieniądze (wyjazdy ze stypendiami) oraz telefon kontaktowy do osoby w Polsce, która może udzielić informacji w przypadku, kiedy pojawią się kłopoty z przekazaniem pieniędzy na konto.
  Stypendium otrzymywane przez studentów z funduszy Programu Erasmus nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Jest ono przeznaczone na wyrównanie różnicy w kosztach utrzymania między poszczególnymi krajami, pokrycie kosztów kursów językowych, kosztów podróży. Dlatego studenci wyjeżdżający za granicę muszą się liczyć z koniecznością sfinansowania części pobytu z własnych środków.
 4. Należy również wykupić ubezpieczenie na okres pobytu za granicą (chodzi tu o ubezpieczenie na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków).
 5. Przygotowując się do podróży należy zarezerwować bilet na najkorzystniejszych warunkach finansowych.
 6. Przede wszystkim jednak trzeba wziąć ze sobą poczucie humoru, zapał do nauki i materiały o Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, bo na pewno się przydadzą. Nie zapomnij też o paszporcie, gotówce "na pierwsze dni" pobytu oraz adresach, numerach telefonów, faxu, adresach e-mail osób z uczelni macierzystej do których mógłbyś się zwrócić gdyby zaistniała taka potrzeba w czasie twego pobytu na stypendium.

Co trzeba zrobić po powrocie

Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru studiów w uczelni macierzystej jest zdobycie wymaganej ilości punktów kredytowych (ECTS) - uzgodnionej przed wyjazdem z Dziekanem i zawartej w Learning agreement. Oznacza to konieczność zaliczenia semestru na uczelni zagranicznej.

Uczelnia ta powinna wystawić dokument potwierdzający odbyte studia oraz zaliczenie semestru (Transcript of records). Dokument ten należy przedstawić Dziekanowi, a jego kopię złożyć w Dziale Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw. Dodatkowym wymogiem jest napisanie sprawozdania z wyjazdu i wypełnienie ankiety, którą otrzymacie po powrocie.

Recognition Procedure

Osiągnięcia studenta po powrocie ze stypendium są weryfikowane w następujący sposób:

 • warunkiem zaliczenia semestru studiów jest zdobycie 30 punktów ECTS uzgodnionych przed wyjazdem z Dziekanem i zawartych w Learning Agreement oraz sporządzonej Karcie Zaliczeń.
 • Uczelnia przyjmująca wystawia Transcript of Records potwierdzający odbycie studiów oraz zaliczenie semestru. Dokument ten po powrocie student przedstawia Dziekanowi. Dziekan na jego podstawie zalicza przedmioty, które zostały zrealizowane w uczelni partnerskiej stosując odpowiednią skalę ocen zawartą w przedstawionym dokumencie.
 • warunkiem zaliczenia praktyki jest przedstawienie Dzienniczka praktyk na podstawie którego Dziekan zalicza moduł zajęć praktycznych.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o:

 • Miejscu pobytu (dojazd z Polski, opis miasta).
 • Uniwersytecie (państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni).
 • Odbytych kursach (opis kursów, w których brałeś udział).
  • forma prowadzenia zajęć
  • sposób zaliczenia - egzamin czy zaliczenie?
  • możliwość konsultacji
  • jak radziłeś sobie z językiem
 • Warunkach studiowania (dostęp do biblioteki, komputera, ksero).
 • Warunkach mieszkaniowych (opis campusu, co trzeba przywieźć ze sobą z Polski).
 • Recepcji (jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office).
 • Kosztach utrzymania (w jakim stopniu otrzymane stypendium zapewniało pokrycie kosztów utrzymania za granicą, relacje cen, gdzie robić zakupy).
 • Życiu studenckim (rozrywki, sport).Park Naukowo - Technologiczny w Ełku