Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Europa Wschodnia
Pomiń łącza nawigacji.

Współpraca z uczelniami Europy Wschodniej

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ze względu na swoje przygraniczne położenie prowadzi współpracę międzynarodową z uczelniami z krajów Europy Wschodniej: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji.

Podpisane przez WSFiZ umowy bilateralne z uczelniami Europy Wschodniej umożliwiają studentom odbycie części studiów w uczelniach partnerskich.

Warunkiem wyjazdu jest dobra znajomość języka rosyjskiego, w którym prowadzone są zajęcia. Zazwyczaj studenci wyjeżdżający do uczelni partnerskiej pokrywają koszty podróży i utrzymania w kraju pobytu. Zakwaterowanie zapewnia uczelnia partnerska.

Studenci ubiegający się o wyjazd powinni odpowiednio wcześnie zgłosić się do Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw. Powinni złożyć w Dziale wypełniony formularz aplikacyjny wraz z listem motywacyjnym, certyfikatem potwierdzającym znajomość języka oraz opinię Dziekana.

Polsko-Białoruskie Kolegium Szkół Wyższych

W czerwcu 2002 roku z inicjatywy WSFiZ zostało powołane do życia Polsko-Białoruskie Kolegium Szkół Wyższych. Umowę o utworzeniu Kolegium podpisały: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ze strony polskiej oraz ze strony białoruskiej: Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, Białoruski Instytut Prawa w Mińsku, Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie, Instytut Wiedzy Współczesnej w Mińsku oraz Międzynarodowy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Mińsku.

Cele działalności Kolegium

 • Rozwój stosunków akademickich, naukowych i kulturalnych pomiędzy Polską a Białorusią poprzez wspólne prowadzenie badań naukowych, wymianę studentów, kadry naukowej i informacji.
 • Umożliwienie uczelniom białoruskim kontaktów z krajami Unii Europejskiej oraz współpraca przy organizacji wspólnych studiów doktoranckich i innych.

Uczelnie partnerskie

Białoruś

 • Uniwersytet Grodzieński im. J. Kupały
 • Białoruska Państwowa Akademia Politechniczna w Mińsku
 • Akademia Nauk Białorusi Oddział Gromadzenia Rezerw w Grodnie
 • Państwowy Uniwersytet Połocki
 • Instytut Wiedzy Współczesnej w Mińsku
 • Gomielski Państwowy Techniczny Uniwersytet im. P.O. Suchego
 • Państwowy Ekonomiczny Uniwersytet w Mińsku
 • Międzynarodowy Niepaństwowy Instytut Pracy i Stosunków Socjalnych w Mińsku
 • Instytut Zarządzania w Mińsku
 • Białoruski Uniwersytet Prawa w Mińsku
 • Managers Training Institute in Minsk
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych – Kolegium w Witebsku
 • Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie
 • Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu

Litwa

 • Uniwersytet Wileński
 • Litewski Uniwersytet Rolnictwa w Kownie
 • Akademia Zarządzania w Wilnie
 • Instytut Języka Litewskiego

Kazachstan

 • Kazachski Innowacyjny Uniwersytet Prawa i Nauk Humanistycznych

Ukraina

 • Czerniwiecki Instytut Handlowo-Ekonomicznego Uniwersytetu Kijowskiego
 • Lwowska Akademia Handlowa
 • Ternopilska Akademia Gospodarki Narodowej, Winicka Filia
 • Kijowski Ekonomiczny Instytut Zarządzania
 • Charkowski Instytut Biznesu i Zarządzania
 • Charkowski Instytut Ekonomicznego Rynkowego Planowania i Zarządzania
 • Chersoński Międzyregionalny Instytut Biznesu
 • Chmielnicki Instytut Przedsiębiorczości i Prawa
 • Nikopolski Instytut Zarządzania, Biznesu i Prawa
 • Doniecki Instytut Rynku i Polityki Społecznej
 • Wschodnioeuropejski Uniwersytet Ekonomii i Zarządzania w Czerkasach

Rosja

 • The Economic Faculty of the Sankt Petersburg State University
 • Instytut Ekonomii, Zarządzania i Prawa w Moskwie
 • Sankt Petersburg Academy of Management and Economy
 • Vladimirski Instytut Biznesu
 • Permski Instytut Ekonomii i Finansów
 • Moskiewski Uniwersytet Energetyczny, Rosja
 • Rostowski Międzynarodowy Instytut Ekonomii i Zarządzania, Rosja
 • Moskiewski Instytut Przedsiębiorczości i Prawa, Rosja
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny Radiotechniki, Elektroniki i Automatyki
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku