Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydawnictwa : 2007
Pomiń łącza nawigacji.

Wydawnictwa WSFiZ z 2007 roku

Tytuł: Metody i techniki pisania prac dyplomowych

Autor: B.R. Kuc, J. Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 79 

Cena netto: 7

Cena brutto (VAT 5%): 7,35

Zagadnienia: Seminarium - podstawa przygotowania pracy dyplomowej. Cel pracy licencjackiej i magisterskiej. Określenie (wybór) tematu pracy. Poszukiwanie i wykorzystanie literatury. Część empiryczna i metody badawcze. Struktura pracy dyplomowej. Wymogi formalne. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych i studiach typu MBA. Zasady gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych w WSFiZ w Białysmtoku.

Tytuł: Rynek nieruchomości i jego podmioty

Autor: red. E. Gołąbeska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 171 

Cena netto: 30

Cena brutto (VAT 5%): 31,5

Zagadnienia: Książka jest skierowana przede wszystkim do osób, które chcą poznać podstawy działalności uczestników rynku nieruchomości. Jest to opracowanie zbiorowe wielu autorów, a konstrukcja jedenastu rozdziałów jest podobna. Oddając ją do rąk Czytelnika, wyrażamy nadzieję, że nie tylko okaże się przydatna w studiowaniu, ale również rozbudzi zainteresowanie tym niezwykle interesującym segmentem gospodarki rynkowej, jakim jest rynek nieruchomości.

Tytuł: Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania

Autor: red. E. Gołąbeska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 165 

Cena netto: 30

Cena brutto (VAT 5%): 31,5

Zagadnienia: Książka jest opracowaniem zbiorowym wielu autorów, co sprawia, że jest zróżnicowana w treści otwierając tym samym różne aspekty szeroko rozumianego rynku nieruchomości. To pozycja podkreślająca walory dobrze zarządzanej nieruchomości jako przedmiotu korzystnej inwestycji na rynku kapitałowym. Zawarta w publikacji treść, ze względu na bardzo szybko rozwijający się sektor nieruchomości, będzie przydatna zarówno zarządzającym nieruchomościami, pośrednikom, kredytodawcom, deweloperom, inwestorom, jak również studentom, którzy zamierzają pracować w tej branży.

Tytuł: Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia. Studia i rozprawy

Autor: W. Czarnecki

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 217 

Cena netto: 27

Cena brutto (VAT 5%): 28,35

Zagadnienia: Publikacja stanowi zbiór autorskich wypowiedzi z lat 1984-2005, prezentowanych na konferencjach w wyższych uczelniach. Przedstawiony zbiór tekstów zawiera charakterystyczne współzależności, wyróżniając trzy rodzaje przestrzeni, tj. geodezyjną - z nowoczesną geodezją sztucznych satelitów, geograficzną jako powłoką Ziemi oraz społeczno-ekonomiczną. W obszarze prezentowanych zagadnień pojęcie gospodarki przestrzennej oznacza tu rzeczywistość i działalność praktyczną, obejmującą całokształt zjawisk: przyrodę, osadnictwo, infrastrukturę publiczną (społeczną i techniczną) oraz stan użytkowania Ziemi, przy wzrastającym stopniu konsumpcji jej zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.

Tytuł: Algebra liniowa dla inżynierów, wyd. II

Autor: R. Andruszkiewicz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 120 

Cena netto: 25

Cena brutto (VAT 5%): 26,25

Zagadnienia: Niniejsza książka jest podręcznikiem do przedmiotu algebra liniowa z elementami geometrii analitycznej. Jednym z głównych celów wykładania algebry liniowej na studiach inżynierskich jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami oraz nauczenie ich posługiwania się ważnymi algorytmami tego przedmiotu. Aby ułatwić realizację tej idei, umieszczono w skrypcie wiele przykładów oraz zadań do samodzielnego rozwiązania.

Tytuł: Edukacja dla przyszłości, tom IV

Autor: red. J. F. Nosowicz, M. Pieklarz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 317 

Cena netto: 40

Cena brutto (VAT 5%): 42

Zagadnienia: Czwarty tom Edukacji dla przyszłości to pokłosie rozważań, badań empirycznych i interpretacji w zakresie nauk filologicznych. Mottem przewodnim niniejszej publikacji jest doskonalenie i rozwijanie kształcenia nauczycieli języków obcych w polskiej rzeczywistości edukacyjnej oraz prezentacja dociekań i badań w zakresie różnych dyscyplin filologicznych. Uniwersalność przyjętej formuły tematycznej zbioru umożliwia prezentacje prac i zainteresowań badawczych w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa i pedagogiki. Zbiorek adresowany jest zarówno do wykładowców prowadzących zajęcia z praktycznej nauki języka, jak i do filologów zainteresowanych problematyką językoznawczą, glottodydaktyczna, literaturoznawczą i kulturoznawczą. Badania o charakterze interdyscyplinarnym stwarzają okazję do wymiany poglądów, ocen i metod oraz szerszych dyskusji, stając się okazją do wzajemnych inspiracji.

Tytuł: Makroekonomia. Testy i zadania

Autor: B. Bakier, M. Dawidziuk, A. Iwacewicz-Orłowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 235 

Cena netto: 25

Cena brutto (VAT 5%): 26,25

Zagadnienia: Przedstawiony Państwu zbiór stanowi zestawienie zadań oraz pytań testowych z zakresu podstawowych problemów makroekonomii. Swoją wiedzę możecie Państwo sprawdzić samodzielnie, przy rozdziałach bowiem zamieszczono sugerowane rozwiązania prezentowanych wcześniej zadań i pytań. Literatura poszczególnych zagadnień wzbogacona została też o materiał faktograficzny, wskazujący na ciekawe zdarzenia z praktyki gospodarczej.

Tytuł: Zarządzanie wartością organizacji

Autor: red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 440 

Cena netto: 35

Cena brutto (VAT 5%): 36,75

Zagadnienia: We współczesnej gospodarce podstawowym celem działalności organizacji, uwzględniającym zarówno korzyści właścicieli, jak również innych interesariuszy, jest maksymalizacja jej wartości w długim okresie Decyduje to o randze zarządzania wartością, jako procesu kluczowego dla przetrwania i rozwoju organizacji. Zarządzanie wartością organizacji zyskuje nowy wymiar w dobie globalizacji poprzez przenikanie różnorodnych rozwiązań m. in. w międzynarodowych przedsiębiorstwach o odmiennych kulturach organizacyjnych, działających w różnych krajach.

Tytuł: Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach

Autor: red. H. Bronakowski, E. Hościłowicz, U. Widelska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 260 

Cena netto: 17

Cena brutto (VAT 5%): 17,85

Zagadnienia: W pracy zbiorowej zaprezentowano artykuły, komunikaty z badań pracowników naukowych wydziałów zarządzania i marketingu WSFiZ w Białymstoku, Filii WSFiZ w Ełku, uczelni krajowych i zagranicznych w dwóch grupach problemowych: - Zarządzanie marketingowe w handlu współczesnym. - Dylematy zarządzania marketingowego wybranymi usługami i produktami w Polsce. Wydawnictwo to w naszym przekonaniu może być pomocne dla pracowników, studentów uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się współczesnymi zagadnieniami marketingu.

Tytuł: Rachunkowość

Autor: red. K. Grygutis

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007

Ilość stron: 104 

Cena netto: 15

Cena brutto (VAT 5%): 15,75

Zagadnienia: Prezentowana publikacja stanowi zbiór zadań, którego zakres tematyczny dostosowany został do treści teoretycznych prezentowanych na wykładzie z przedmiotu Rachunkowość. Jest to podręcznik pisany nie tylko z myślą o studentach uczelni wyższych, ale także o słuchaczach różnego rodzaju kursów i szkoleń, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu praktycznego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezentowana książka to szczegółowo omówione podstawy rachunkowości w formie prezentacji ewidencji operacji gospodarczych. Odrębne zagadnienia ewidencyjne poprzedzone są szczegółowymi, wzorcowymi schematami księgowań, stanowiącymi bazę dla rozwiązania poszczególnych problemów postawionych w zadaniach. Ćwiczenia wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami, a liczne przykłady ilustrujące problematykę rachunkowości, podane bez rozwiązań, mają na celu zweryfikowanie stopnia przyswojenia materiału i ugruntowania zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości.

12Park Naukowo - Technologiczny w Ełku