Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2011 : Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych : Charakterystyka problematyki
Pomiń łącza nawigacji.

Charakterystyka problematyki

Majątek trwały odgrywa bardzo ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym każdego kraju. W literaturze z zakresu ekonomii i nauki o zarządzaniu stosunkowo mało miejsca poświęca się temu tematowi, w przeciwieństwie do takich zagadnień jak ogólne zasady zarządzania, finanse, zarządzanie zasobami pracy, czy zarządzanie marketingowe. A przecież o umiejętnościach przedsiębiorstwa decyduje nie tylko czynnik ludzki ale także wyposażenie techniczne, w tym: automatyzacja i robotyzacja produkcji, elastyczne systemy produkcyjne, itp. Technologia zmienia rynki poprzez nadawanie wyrobom nowych wartości oraz obniżkę kosztów produkcji i cen sprzedaży.

Majątek trwały rozpatrywany jest w trzech grupach zagadnień. Pierwsza grupa to nieruchomości. Stan nieruchomości uwarunkowany jest historycznie, ale w ostatnich latach obserwuje się dużą dynamikę w tworzeniu nieruchomości. Powstają nowe zawody związane z zarządzaniem nieruchomościami, które są licencjonowane. Zawód zarządcy nieruchomości istniał w Polsce od wielu lat, jednak dopiero - wskutek gospodarki rynkowej - znalazł on swoje miejsce w ustawodawstwie. Zarządzanie nieruchomościami występuje w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Coraz większego znaczenia nabiera też zarządzanie inwestycjami, w wyniku których powstają nowe nieruchomości.

Druga grupa majątku trwałego to środki trwałe, biorące bezpośredni udział w procesie produkcji dóbr materialnych i w procesie tworzenia usług. Utrzymanie światowego poziomu technicznego wyrobów wymaga odpowiednich procesów reprodukcji, zazwyczaj rozszerzonej, maszyn, urządzeń technicznych i aparatury badawczej. Według wielu opinii powodzenie organizacji zależy od przeniesienia wartości tego zbioru środków trwałych w koszty w możliwie krótki czasie, co pozwala na wymianę maszyn na nowocześniejsze.

Trzecia grupa majątku trwałego to długoterminowe aktywa finansowe, do których zalicza się w szczególności udziały i akcje w innych jednostkach, nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu oraz długoterminowe papiery wartościowe. Wzrost wartości (i zmiany w strukturze majątku trwałego) świadczy o dobrej kondycji finansowej i prowadzeniu polityki kształtowania otoczenia sprzyjającego organizacji.

Istotnym elementem zarządzanie majątkiem trwałym jest finansowanie procesu jego reprodukcji. Rozwój rynków finansowych sprawia, że wzrasta liczba instrumentów, które mogą być wykorzystywane do finansowania nakładów inwestycyjnych. Ważnym czynnikiem, który wzbogaca wolumen źródeł finansowania tych nakładów jest członkowstwo Polski w Unii Europejskiej. Dobór źródeł finansowania reprodukcji majątku trwałego należy do kluczowych decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze w procesie zarządzania.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku