Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2011 : Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych : Wymagania edytorskie
Pomiń łącza nawigacji.

Wymogi edytorskie

Wymogi edytorskie do pobrania

Techniczne i edytorskie wymogi przygotowania artykułu

 • zapis w formacie MS Word;
 • czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5;
 • objętość referatu do 40 000 znaków typograficznych, ze spacjami;
 • przypisy na dole każdej strony, zgodnie z wymogami edytorskimi;
 • streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 120 wyrazów w każdym języku);
 • bez wykazu literatury na końcu tekstu;

Wymagania edytorskie

I. Standard tekstu

 1. Teksty podlegają recenzjom naukowym - opinia recenzenta stanowi podstawę decyzji o przyjęciu tekstu do publikacji. W związku z tym prace muszą spełniać wymogi stawiane pracom nowym. W razie konieczności redaktorzy naukowi zastrzegają sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach poprawek bez konsultacji z autorem.
 2. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12, odstęp 1,5 z zachowaniem opcji odstęp przed i po 0, tekst wyjustowany, kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem szerokość 1,25; wszystkie marginesy standardowe - 2,5cm.
 3. Wymogi dotyczące „Wprowadzenia” – wprowadzenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru tematyki i podjętego problemu badawczego, cel prezentacji tekstu oraz krótką charakterystykę poruszanej w nim tematyki.
 4. Wymogi dotyczące „Podsumowania” - podsumowanie powinno zawierać syntetyczne wnioski oraz ewentualne kierunki dalszych badań. W podsumowaniu nie należy poruszać nowych wątków, prezentować wyników badań, które nie były wcześniej omawiane w pracy.
 5. Wymogi dotyczące streszczenia w języku polskim - streszczenie powinno prezentować cel prezentacji pracy, główne jej tezy, stosowane w badaniach metody itp. (Czcionka streszczenia: Times New Roman, 10, wyjustowanie obustronne).
 6. Wymogi dotyczące streszczenia w języku angielskim - streszczenie w języku angielskim powinno zawierać tytuł oraz prezentować cel prezentacji pracy, główne jej tezy, stosowane w badaniach metody itp.(Czcionka streszczenia: Times New Roman, 10, wyjustowanie obustronne).
 7. Rysunki, tabele i wykresy nie mogą wychodzić poza obszar tekstu.

II. Wymogi dotyczące przypisów

Odwołania do literatury powinny mieć formę przypisów dolnych. Stosować należy następujące ich wzory:

 1. Pełna notka (występuje w tekscie tylko raz) - inicjały imion autora i nazwisko, tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona, np.
  M. Piłatowska, Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 21
 2. Notka niepełna 1 (w przypadku ponownego powołania się na to samo źródło) - inicjały imion autora i nazwisko, Pierwsze dwa słowa tytułu..., op. cit., strona, np.
  M.Piłatowska, Modelowanie niestacjonarnych..., op. cit., s. 28.
 3. Notka niepełna 2 (w przypadku powtórzenia tego samego źródła po raz kolejny z rzędu na tej samej stronie) - Ibidem, strona, np.
  Ibidem, s. 29.

III. Wymogi dotyczące formatowania tablic, rysunków i wykresów

 1. Numeracja arabska 1, 2, 3,... np. Tablica 1, Wykres 1, Rys. 1.
 2. Opis tablic, rysunków i wykresów powinien się znajdować powyżej, zaś źródła poniżej obiektu np.:
  (poniższe przykłady mają jedynie formę informacyjną, dokładne przykłady zawarte są w plikach do pobrania)

  Tablica 1.

  Tytuł tablicy (Times New Roman, 12)

  Zawartość tablicy
  (Times New Roman, 10, odstępy pojedyncze)

  Źródło: opracowanie własne na podstawie: ...., s... (Times New Roman, 10)

  Wykres 1. Struktura wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2005
  (Times New Roman, 12)

  Wykres

  Źródło: opracowanie własne na podstawie: ...., s... (Times New Roman, 10)

  Rys. 1. Struktura wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2005
  (Times New Roman, 12)

  Rysunek

  Źródło: opracowanie własne na podstawie: ...., s... (Times New Roman, 10)

 3. W tekście powinno znajdować się odwołanie do tablicy, rysunku, wykresu. UWAGA! Wykresy powinny być wklejone jako obiekty dające się edytować.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku